Torvalla och Ope

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Torvalla och Ope.

Karta över detaljplaner i Torvalla och Ope

I kartan hittar du alla detaljplaner i Torvalla och Ope. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Flossamattan 2. Gimlegården. Bostäder (B185)

Detaljplanen vann laga kraft den 27 juni 2024.

Syftet med detaljplanen är att ta fram en detaljplan som innebär att bostäder kan byggas inom fastigheten. Avsikten är att möjliggöra för 6 lägenheter antingen genom tillbyggnad av befintlig enplansbyggnad eller genom att befintlig byggnad rivs och ersätts med ett bostadshus i två plan.

Torvalla 2:21 med flera. Småhusbebyggelse i Torvalla By (B184)

Detaljplanen vann laga kraft den 15 februari 2024.

Syftet med detaljplanen är att planområdet ska kunna kompletteras, i första hand med ny småhusbebyggelse. Avsikten är att kunna stycka av ett 20-tal attraktiva tomter och lägga ut dessa till försäljning via den kommunala tomtkön. Det tillskapas även några byggrätter på privatägd mark för ny småhusbebyggelse och härutöver ges två befintliga sommarstugor på kommunal mark byggrätter motsvarande övriga småhustomter. För att möjliggöra variation och flexibilitet syftar detaljplanen även till att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar ska kunna bebyggas med radhus, parhus eller kedjehus. Planen syftar även till att möjliggöra ett nytt LSS-boende.

Ope 7:1. Fastighetsindelning (B183)

Ändringen av detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2023.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra avstyckning av fastigheten Ope 7:1 till mindre fastigheter för varje lägenhet i par- och radhusen som ska byggas på fastigheten.

Rosmarinen 1 med flera. Småhustomter (B176)

Planen vann laga kraft den 23 september 2020.

Detaljplanen syftar till att komplettera ett tidigare planlagt område för småhustomter i Torvalla med allmän plats (gata). Planen syftar även till att planlägga en del av Rosmarinen 1 som idag är allmän plats (natur), till kvartersmark.

Messmöret 1 med flera - Småhustomter i Ängsmon (B175)

Planen vann laga kraft den 24 juni 2020.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra nya bostäder i form av friliggande enbostadshus, parhus, kedjehus och radhus som är anpassade till den naturliga terrängen i området.

Del av Torvalla 9:9 med flera - Ändrad användning av lokalgata (B172)

Planen vann laga kraft den 27 juni 2018.

Detaljplanen syftar till att ändra en lokalgata från kommunalt huvudmannaskap till kvartersmark i gällande detaljplan ”Småhus i Fjällmon, Torvalla”. Gatan som avses berör två fastigheter med planerade radhus.

Ope 2:11 - Utökad byggrätt för båthus (B170)

Planen vann laga kraft den 20 februari 2018.

Ändringen av detaljplanen syftar till att utöka byggrätten för strand­bebyggelse på fastigheten Ope 2:11. Ändringen sker genom ett tillägg till gällande detaljplan. Byggrätten för båthus utökas från 40 kvadratmeter till 60 kvadratmeter.

Ope 1:38 m fl. - Bostäder vid Ope före detta skola (B165)

Planen vann laga kraft den 1 december 2015 .

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att kunna dela in området i bostadstomter för fristående villor.

 1. Plankarta Pdf, 2.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 499.4 kB.

Torvalla 9:9 med flera - Tillägg till plan B157, radhus i bostadsrättsform (B164)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2015. 

Syftet med planändringen är att möjliggöra radhus i bostadsrättsform. Det förutsätter mer än ett radhus per fastighet. Det är inte tillåtet enligt gällande plan..

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Mickel Ers 1 och del av Torvalla 2:21 - Småhus (B162)

Planen vann laga kraft den 7 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att det ska bli möjligt att bygga fem småhus inom fastigheterna Mickel Ers 1 och del av Torvalla 2:21. Bebyggelsen ska genom utformningen anpassas till den äldre bebyggelsen inom Mickel Ers 1.

 1. Plankarta Pdf, 985.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 213.2 kB.

Torvalla 9:9, 1:34 med flera - Småhus i Fjällmon (B157)

Planen vann laga kraft den 17 december 2012.

Syftet med detaljplanen är att kunna stycka av ca 30 villatomter och ett tiotal radhus. Detaljplanen innehåller även reservområde för förskola och äldreboende.

 1. Plankarta Pdf, 2.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 11.1 MB.
 3. Illustration Pdf, 8.9 MB.

Marängen 1 - Bostäder, vård och förskola (B155)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2012.

Syftet med detaljplanen är att specificera markanvändningen till bostäder, vård och förskola. Gällande detaljplan medger endast allmänt ändamål..

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Ope 1-18, Torvollsvägen 78 - Småhustomter (B154)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2012.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för/underlätta permanentboende genom ökade byggrätter som ger möjlighet att omvandla, bygga till eller ersätta befintlig fritidshusbebyggelse..

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 553.4 kB.

Torvalla 6:85 och 7:44 - Äldreboende vid Basvägen/Skogsbruksvägen (B152)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av äldreboende på mark som reserverats för allmänt ändamål.

 1. Plankarta Pdf, 2.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Torvalla 6:18 med flera - Bostäder Torvollsvägen, norra delen (B151)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

Syftet med detaljplanen är att skapa ökade byggrätter som ger möjlighet att ersätta eller omvandla befintliga fritidshus till större bostadshus.

 1. Plankarta Pdf, 1.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 660.8 kB.

Torvalla 2:21, 9:7 med flera - Småhusbebyggelse Sjömon (B147)

Planen vann laga kraft den 1 juli 2010.

Syftet med detaljplanen är att i skogsområdet på del av Torvalla 2:21 och 9:7 att bilda 16 nya småhustomter samt att underlätta omvandling av den grupp fritidshusbostäder som ligger omedelbart söder om Torvalla 9:7 till bostäder för åretruntboende. Till planen medföljer även fastighetsplan och gatukostnadsutredning.

 1. Plankarta Pdf, 1.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 8.8 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 55.1 kB.
 4. Illustration Pdf, 1.1 MB.

Torvalla 4:18, Skogsmon - Förskola och bostäder (B142)

Planen vann laga kraft den 18 februari 2008.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förskoleverksamhet i fyra avdelningar, bostäder och gemensam kvarterslek.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Smörkärnan 6 - Villabebyggelse i Ängsmon (B140)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Syftet med detaljplanen är att fastigheten Smörkärnan 6 får delas i 10 nya villatomter med varierande tomtstorlekar ca 1100- 2000 m2.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 6.6 MB.

Slåtterängen 5 - Ändrad användning, förskola, boende och vård (B138)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

Detaljplanen anger att fastigheten får användas för förskola och den är även bebyggd för det ändamålet. Förskoleverksamheten är sedan 2004 nedlagd och fastighetskontoret önskar därför att fastigheten får en mer flexibel markanvändning och ansöker om att ny detaljplan upprättas som medger boende.

 1. Plankarta Pdf, 700.3 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 90.6 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 18.1 kB.

Torvalla 4:11 med flera - Strandbebyggelse Torvallabäcken (B128)

Planen vann laga kraft den 19 maj 2004.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar att kunna omvandla eller ersätta befintlig fritidsbebyggelse till permanentbebyggelse. Planen ger vidare byggrätt på två av jordbruksfastigheterna, som om fastighetsägarna så önskar, ger möjlighet till ytterligare två permanentbostäder.

 1. Plankarta Pdf, 2.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 663.3 kB.

Bondkakan med flera - Tillägg till detaljplan B105, ändring av byggnaders utformning (B127)

Planen vann laga kraft den 9 januari 2004.

Syftet med planändringen är att ändra tillåten utformning på byggnaderna.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Torvalla 2:7 med flera - Mickel Ers (B120)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2000.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av en större bostadstomt.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 450.2 kB.

Ope 1:18, 1:22 - (B119)

Planen vann laga kraft den 17 juli 1998.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att uppföra ett enbostadshus för åretruntboende med tillhörande komplementbyggnader.

 1. Plankarta Pdf, 220 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 318 kB.

Ope 1:15 med flera - Strandområdet i Ope (B117)

Planen vann laga kraft den 17 juli 1996.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för permanent boende samt delning av två av fastigheterna inom planområdet.

 1. Plankarta Pdf, 498.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 779.8 kB.

Kamomillen med flera - Småhus Fjällmon (B113)

Planen vann laga kraft den 7 juni 1995.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra efterfrågad fastighetsbildning och förtätningsbebyggelse i det aktuella området.

 1. Plankarta Pdf, 318.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.
 3. Illustration Pdf, 249.5 kB.

Områdesbestämmelser strandområdet Östersund-Brunflo (B110)

Områdesbestämmelserna vann laga kraft den 4 februari 1993.

Syftet med områdesbestämmelserna är att reglera strandområdet Östersund-Brunflo.

 1. Plankarta Pdf, 201.9 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 797.9 kB.

Torvalla 2:24 - Bostäder vid Mickel Ers, Fjällmon (B105)

Planen vann laga kraft den 22 maj 1992.

Syftet med detaljplanen är att skapa tomter för småhus.

 1. Plankarta Pdf, 222.4 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 162 kB.
 3. Illustration Pdf, 319 kB.

Förskola och skola

Torvalla 9:9 - Ny förskola (B181)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att en ny förskola kan byggas inom området.

 1. Plankarta Pdf, 843.3 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 304.2 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB.

Centrum, handel, vård och kontor

Kapsågen 2 med flera - Småindustri, kontor och restaurang. (B168)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten något för fastigheten Kapsågen 2
för att möjliggöra en permanent lagerutbyggnad mot E14. Byggrätten utökas även
några meter mot öst för att möjliggöra en eventuell framtida utökning av
verksamheten. Syftet med detaljplanen är också att ändra användning för ett antal
fastigheter söder om Brosslarvägen, från allmänt ändamål till ej störande
småindustri och centrumverksamhet (kontor, restaurang, gym och
föreningslokaler).

 1. Plankarta Pdf, 661.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 750.1 kB.

Motorsågen 1 med flera - Nybyggnad av Barnens Hus och Jysk mm. (B129)

Planen vann laga kraft den 15 december 2004.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att handel, ej livsmedel, tillåts på den plats där lokaler för Barnens hus/Jysk legat, det vill säga för del av Motorsågen 1 i Torvalla.

För byggnaden som innehåller Mio Möbler ändras detaljplanen så att det överensstämmer med verkliga förhållanden det vill säga handel med skrymmande varor, ej livsmedel.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Slåtterängen 3, Ängsmons centrum - Centrumverksamheter och bostäder (B116)

Planen vann laga kraft den 13 juni 1996.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga församlingslokaler i Ängsmons centrum. Slåtterängen 3 föreslås kunna användas för bostäder och centrumfunktioner av olika slag, till exempel butiker, service, kontor, kyrka och föreningslokaler mm.

 1. Plankarta Pdf, 280.2 kB.
 2. Planbeskrivning med illustration Pdf, 333.8 kB.

Torvalla 3:14 - Kontor vid Furuparken (B107)

Planen vann laga kraft den 8 juli 1992.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ett kontorshus innehållande även en bowlinghall inom Furuparksområdet.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 176 kB.

Industri och handel med skrymmande varor

Torvalla 4:18 med flera - Industriområde i förlängningen av Brosslarvägen (B178)

Planen vann laga kraft den 26 april 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra industri men även lättare verksamheter i norra Torvalla, mellan Basvägen och E14. Området blir en förlängning av verksamhetsområdet som sträcker sig från avfarten från E14 till Skotarvägen.

 1. Plankarta Pdf, 820.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 671.9 kB.

Klyvsågen 1-4 med flera - Industri och service (B173)

Planen vann laga kraft den 27 september 2018.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningen för ett antal fastigheter i Torvalla för att möjliggöra serviceverksamheter samt en tankstation för biogas.

 1. Plankarta Pdf, 528.9 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 620.6 kB.

Massaveden 4 med flera - Utökad byggbar yta (B161)

Planen vann laga kraft den 22 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att femtio procent av industrifastigheterna kan bebyggas. Detta gäller förutsatt att fastigheten är större än 7,5 hektar. Övriga bestämmelser behålls från gällande detaljplaner.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 933.8 kB.

Skogsvaktaren 1 med flera - Utökad totalhöjd och byggbar yta (546)

Planen vann laga kraft den 24 mars 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att mindre byggnadsdelar får uppföras till en högsta totalhöjd på 50 meter från ursprunglig marknivå. Planen syftar även till att möjliggöra att 50 procent av fastigheten kan bebyggas för större fastigheter.

 1. Plankarta Pdf, 3.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 309.9 kB.

Torvalla 4:15 med flera - Ny industrigata i Verksmon (B160)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att utöka en befintlig industrifastighet samt planlägga befintlig industrigata som allmän väg.

 1. Plankarta Pdf, 637 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 417.1 kB.
 3. Illustration Pdf, 775.2 kB.

Massaveden 4 med flera - Tillägg till plan B149, B153 och B158, utökad totalhöjd för mindre byggnadsdelar (B159)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med detaljplanen är att ändra bestämmelsen angående totalhöjd så att mindre byggnadsdelar får uppföras till en högsta totalhöjd av 50 meter.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 16.7 MB.

Torvalla 4:17 med flera - Industriområde i Verksmon (B158)

Planen vann laga kraft den 20 september 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för industrier med skyddsavstånd på 200 respektive 400 meter i östra delen av Verksmon. Planen syftar även till att skapa en ny dragning av Hägnvägen samt utöka naturområdet kring fäbodvallen Främmerbodarna.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 640.5 kB.

Skogsvaktaren 1 med flera - Arbetsområde i Verksmon (526)

Planen vann laga kraft den 15 april 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett arbetsplatsområde i form av industri, kontor samt lokaler för vuxenutbildning. Nuvarande bestämmelse kriminalvårdanläggning kommer att behållas för fastigheten Skogvaktaren 1. Planen syftar även till att skapa en ny dragning av en kraftledning som ska ansluta till befintliga ledningar ca 1 km väster om planområdet.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 511 kB.
 3. Illustration Pdf, 1.4 MB.

Torvalla 6:85 med flera - Östra Verksmon etapp 2 (B153)

Planen vann laga kraft den 10 augusti 2011.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda planområdet för industriändamål.

 1. Plankarta Pdf, 1.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 28.5 kB.

Torvalla 3:35 med flera - Vattentorn vid Brosslarvägen (B150)

Planen vann laga kraft den 18 maj 2011.

Syftet med detaljplanen är att förbättra vattenförsörjningen för ett större antal boende och arbetande i Torvalla. Vatten Östersund vill bygga ett vattentorn i närheten av E 14, i Torvallas norra del.

 1. Plankarta Pdf, 647.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Torvalla 4:17 och 4:18 - Östra Verksmon etapp 1 (B149)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2011.

Syftet med detaljplanen är att gällande markanvändning industri enligt gällande detaljplaner ska kvarstå.

 1. Plankarta Pdf, 854.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Torvalla 4:17 med flera - Arbetsområde Verksmon, Område C (B144)

Planen vann laga kraft den 22 oktober 2008.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda planområdet för industriändamål. Betydande miljöpåverkan bedöms dock kunna uppkomma, en miljökonsekvensbeskrivning har därför upprättats och ställs ut tillsammans med planen.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 48.1 kB.
 4. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 374.1 kB.

Torvalla 4:15 med flera - Arbetsområde Verksmon, Område B (B143)

Planen vann laga kraft den 22 september 2008.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda planområdet för industriändamål.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 18.7 kB.

Odensala 5:1 med flera - Tidningstryckeri inom kv Motorsågen (B126)

Planen vann laga kraft den 17 mars 2003.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska möjligheter att anlägga ett tidningstryckeri och därmed förenlig verksamhet, distribution, posthantering etc.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 376.3 kB.

Del av Torvalla 9:9, Kvarter Ramsågen - Industri och kontor (B124)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2002.

Syftet med detaljplanen är att ändra tillåten markanvändning från bensinstationsändamål till industri och kontor.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 401.5 kB.

Infrastruktur

Torvalla 2:21 med flera Sjömovägen, Kommunalt huvudmannaskap för gata (B177)

Planen vann laga kraft den 4 januari 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för del av Sjömovägen, i början på Torvalla by. Detta medför att skötsel och driften av vägen ska ligga på kommunen och inte delägare i en gemensamhetsanläggning. Ändringen innebär ingen förändring i den fysiska miljön utan är enbart en administrativ förändring.

 1. Plankarta Pdf, 875.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 611.5 kB.

Torvalla 9:9 - Ny infart till Torvalla centrum från Fäbodleden(B125)

Planen vann laga kraft den 23 juli 2002.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny infart till Torvalla centrum från Fäbodleden.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 384.6 kB.

Del av Ope 1:21 med flera - Upphävande av detaljplan för väg 605 i Ope (B111)

Planen vann laga kraft den 16 december 1993.

Syftet med upphävandet av detaljplanen för del av väg 605 i Ope är att underlätta bygglovprövning och andra åtgärder som berör lokalgator och parkmark. Den gamla detaljplanen för väg 605 har en helt annan trafikfunktion idag och genomförandet av den detaljplanen är inte aktuell.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 158.2 kB.

Odling

Torvalla 2:21 med flera - Jordbruksmark och förbindelsestråk (B121)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2000.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa jordbruksmarkens långsiktiga användning.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 470.7 kB.

Begravningsändamål

Torvalla 5:32 - Begravningsplats i Ängsmon (B163)

Planen vann laga kraft den 22 september 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en begravningsplats med tillhörande ekonomibyggnad inom området.

 1. Plankarta Pdf, 702 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.
Sidan uppdaterad 2024-06-28