Landsbygd

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på landsbygden.

Karta över detaljplaner i Böle-Orrviken

I kartan hittar du alla detaljplaner på landsbygden. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Vagle 1:3. Bostäder

Planen vann laga kraft den 27 september 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder inom fastigheten Vagle 1:3

 1. Plankarta Pdf, 413 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 5 MB.

Fugelsta 5:30. Småhustomter i Fugelsta (B179)

Planen vann laga kraft den 12 juli 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en villa på del av Fugelsta 5:30.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Fannbyn 3:3 med flera -  Bostäder i övre Hegled (B174)

Planen vann laga kraft den 31 oktober 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 15 villatomter i övre Hegled, anpassade till kulturmiljön.

 1. Plankarta Pdf, 675.4 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 496.1 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 335.4 kB.

Del av Vålbacken 4:2 -  Villabebyggelse (B169)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2017.

Syftet med detaljplanen är att skapa 14 nya villatomter inom det gamla Tegelbruksområdet med fastighetsbeteckning Vålbacken 4:2.

 1. Plankarta Pdf, 954 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 2.1 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 340.9 kB.

Härke 1:23 med flera - Delning av fastighet i Böle (F179)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 315.1 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 329.7 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 862.9 kB.

Orrviken 5:5 -  Villabebyggelse i Orrviken (B166)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2017.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av och bebygga tre tomter med fristående villor i Orrvikens utkant.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 797.1 kB.

Namn 5:2 - Del av fastigheten (F155)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2010.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av fem tomter för småhusbebyggelse.

 1. Plankarta Pdf, 4.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 483.7 kB.

Fillsta 1:30, 1:33 med flera - Komplettering av bostadsbebyggelse södra delen av Fillsta (F157)

Planen vann laga kraft den 20 september 2010.

Syftet med planen är att göra det möjligt att omvandla de fritidshus som finns i området till permanentbostäder. Planen gör det också möjligt att förtäta och komplettera området med fem nya villatomter. Planens syfte är också att skapa en gemensam yta för de boende som de kan använda för rekreation med mera.

 1. Plankarta och illustrationskarta Pdf, 3.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Fannbyn 6:9 - Gruppbyggda småhus i Digernäs (B146)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

Ägaren till fastigheten Fannbyn 6:9 önskar att stycka av, bebygga och sedan sälja 12-15 nya fastigheter för småhus i Digernäs.
Området ligger på skogsmark mellan länsväg 592 och Åkeräng.

 1. Plankarta Pdf, 840.9 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 953.6 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.
 4. Genomförandebeskrivning Pdf, 47.6 kB.

Fannbyn 6:9 - Komplettering med en småhusfastighet vid Hegledbäcken (B145)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

En ytterligare fastighet för småhus föreslås till den mindre grupp av bostäder som ligger vid Hegledbäcken.

 1. Plankarta Pdf, 532 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 45 kB.

Slandrom 1:10 - Ny bostadsbebyggelse, småhus (F150)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Planområdet ligger i den övre södra delen av Slandrom, på båda sidor om länsväg 603 till Brattåsen och Rasten. Slandromsån är detaljplanens södra gräns och den nyare bostadsbebyggelsen närmast skogskanten utgör den norra.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Fannbyn 1:10 med flera - Bostadsbebyggelse, småhus (B141)

Planen vann laga kraft den 18 februari 2008.

 1. Planbeskrivning Pdf, 361.2 kB.
 2. Plankarta Pdf, 1008.7 kB.

Slandrom 1:10 med flera - Bostadsbebyggelse, småhus (F147)

Planen vann laga kraft den 19 maj 2008.

 1. Plankarta Pdf, 6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

Fugelsta 2:64 med flera - Bostadsbebyggelse (B137)

Planen vann laga kraft den 18 april 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar som möjliggör bildandet av småhusfastigheter med tillhörande byggrätter. Förslaget omfattar ett tiotal småhustomter på skogsmarken ovanför åkermarken i Fugelsta.

 1. Plankarta Pdf, 2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Knytta 2:7, Vagle 1:3 med flera - Bebyggelseutveckling (F146)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Planläggningens syfte är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidshusboende till permanentboende.

 1. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.
 2. Plankarta Pdf, 3.3 MB.

Genvalla 2:38 - Småhusbebyggelse (F135)

Planen vann laga kraft den 28 juni 2006.

Ägaren till Genvalla 2:38, har begärt att den detaljplan som upprättades 2004 för småhustomter på bland annat del av Genvalla 2:38 ändras. Nu gällande detaljplan vann laga kraft 2004-10-25 och innehåller 6 byggrätter inom del av Genvalla 2:38. Syftet med denna plan, som endast berör en mindre del av gällande detaljplan, är dels att "ersätta" en byggrätt samt att även skapa ytterligare en byggrätt för småhus, det vill säga denna plan omfattar totalt 2 småhustomter.

 1. Planbeskrivning Pdf, 504.6 kB.
 2. Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Öd 3:4, 3:7 med flera - Ny bostadsbebyggelse, småhus (B132)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för bebyggelse av småhus på Öd 3:4 och 3:7 med flera.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.7 MB.

Sunne-Gärde 2:20 - Småhus i Orrviken (B130)

Genvalla 2:38 - Småhusbebyggelse med hästgård i Tavelsved (F128)

Planen vann laga kraft den 25 oktober 2004.

Ägaren till Genvalla 2:38 har begärt att tomtmark skapas inom del av Genvalla 2:38. Efter överläggning med markägare, länsmuseet med flera. upprättades ett planförslag.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 2. Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Genvalla 2:18 - Bostadsbebyggelse (F122)

Planen vann laga kraft den 21 oktober 2002.

Planen syftar till att möjliggöra en utbyggnad av bostäder.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 473.7 kB.

Genvalla Fillsta 1:30 med flera - Bostadsbebyggelse (F117)

Planen vann laga kraft den 29 juni 2000.

 1. Planbeskrivning Pdf, 790.3 kB.
 2. Plankarta Pdf, 439.2 kB.

Sunne-Högen 1:2 - Äldreboende Orrviken (B112)

Planen vann laga kraft den 9 december 1994.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
 2. Plankarta Pdf, 211.4 kB.

Orrviken 6:8 - Bostäder och hantverk (B106)

Planen vann laga kraft den 21 maj 1992.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
 2. Plankarta Pdf, 211.4 kB.

Centrum, handel, vård och kontor

Tand 2:66 - Tandsbyns bygdegård (B108)

Planen vann laga kraft den 19 november 1992.

 1. Planbeskrivning Pdf, 29.5 kB.
 2. Plankarta Pdf, 198.7 kB.

Industri och handel med skrymmande varor

Häggesta 1:70 med flera (L34)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Kvarnmon AB har begärt att detaljplanen för Häggesta 1:70 med flera. ändras så att Häggesta 1:70 kan nyttjas för småskalig industriverksamhet/hantverk.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.4 MB.

Häggesta 1:70 med flera (L32)

Planen vann laga kraft den 12 augusti 2002.

Centrum-/Serviceanläggning i Häggenås

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 2.2 MB.

Tand 2:103 - Före detta militärförråd (B122)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2001.

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 1 MB.

Infrastruktur

Haxäng 4:13 med flera. (B115)

Planen vann laga kraft den 11 december 1995.

Upphävande av detaljplan för att möjliggöra för gångtunnel

 1. Planbeskrivning med plankarta Pdf, 141 kB.
Sidan uppdaterad 2024-03-01