Staden

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i staden.

Karta över detaljplaner i centrala Östersund

I kartan hittar du alla detaljplaner i staden. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Kv Skjutbanan 1 med flera. Bostäder och allmän parkering (609)

Planen vann laga kraft den 15 februari 2024.

Syftet med planen är att möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre (gruppbostäder).

 1. Plankarta Pdf, 573 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Brandenburg 3. Bostäder i gårdshus (601)

Planen vann laga kraft den 20 oktober 2020.

Syftet är att, med utgångspunkt i de kulturhistoriska värdena på fastigheten, utöka användningen av gårdshusen och garaget för att möjliggöra nya bostäder i dessa byggnader.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Hjorten 3. Upphävande av del av fastighetsplan (600)

Planen vann laga kraft den 23 september 2020.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att stycka av fastigheten Hjorten 3 så att en ny fastighet kan bildas för befintlig verksamhet, som då delas från bostadsfastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 384.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 679.5 kB.

Skavjärnet 1 - Upphävande av tomtindelning (596)

Planen vann laga kraft den 29 april 2020.

Syftet med planändringen är att upphäva gällande tomtindelning och därmed
möjliggöra för ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning för
fastigheten Skavjärnet 1.

 1. Plankarta Pdf, 2.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 778.7 kB.

Djurläkaren 13 - Ändrad användning (592)

Planen vann laga kraft den 5 december 2019.

Syftet med att ta fram en detaljplan är att möjliggöra ytterligare bostäder i delar av de befintliga lokalerna i kvarteret Djurläkaren 13. Planen möjliggör en mer flexibel användning av bostäder, centrumverksamhet och kontor inom kvarteret.

 1. Plankarta Pdf, 556.8 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 855.7 kB.

Långreven 3 - nytt flerbostadshus utmed Läroverksgränd (580)

Planen vann laga kraft den 24 september 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt flerbostadshus på fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 260.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 958.7 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Utredningar

 1. Dagvattenutredning Pdf, 10.8 MB.
 2. Geoteknisk undersökning Pdf, 165.2 kB.

Artilleristen 1 - Studentbostäder, kontor och skola (559)

Planen vann laga kraft den 23 maj 2016.

Syftet med detaljplanen är att ändra byggrätten vid Genvägen och norr om isovalen från tre till sex våningar. Byggnaden ska inrymma studentbostäder och kontor. Syftet med planen är också att ändra utbredningen av mark som inte får bebyggas för att möjliggöra en mer flexibel placering av tänkt byggnad i den nordöstra delen av campus-området (hörnet Biblioteksgatan/Genvägen). Byggrätten ändras också från tre till fyra
våningar. I syftet ingår också att säkerställa att byggnaderna inom planområdet gestaltas med hög arkitektonisk kvalitet.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 423.3 kB.

Rektorn 9 - Omvandling av lokal till bostad samt påbyggnad (553)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2015.

Syftet med planen är att möjliggöra en ombyggnad av befintliga kontorslokaler till bostäder samt bygga på en våning utmed Biblioteksgatan.

 1. Plankarta Pdf, 317.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 4.1 MB.

Djurläkaren 13 - Tillägg till detaljplan nr 114 (539)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

 1. Plankarta Pdf, 828 kB.

Tullvakten 2 - Utökad markanvändning till handel, kontor och bostäder (518)

Planen vann laga kraft den 4 december 2012.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att en utökad markanvändning som utöver handel och kontor även medger bostäder. För en mindre del av planområdet medges förutom bostäder även handel och kontor.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Härbärget 5 - Bostäder i flerbostadshus (482)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2009.

Ägaren till Härbärget 5 har ansökt om planändring för fastigheten. Syftet med begäran är att möjliggöra byggande av ytterligare bostäder i centralt läge.

 1. Plankarta Pdf, 796.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 285.1 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 19.4 kB.

Kv Borgmästaren, Kv Filialbanken - Del av Strandgatan (448)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

En ny detaljplan

En ny detaljplan som är anpassad till nuvarande utseende på gatorna. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsemiljön i kvarteren föreslås bli bevarad. Byggrätterna anpassas till den bebyggelse som finns idag men med möjlighet till kompletterande uthusbyggnader. Husen föreslås i huvudsak få användas för boende men även en del verksamheter tillåts.

 1. Plankarta Pdf, 983.2 kB.
 2. Plan- och genomförandebeskrivning, sid 1-16 Pdf, 4.9 MB.
 3. Plan- och genomförandebeskrivning, sid 17-36 Pdf, 7.4 MB.
 4. Illustrationer Pdf, 1.6 MB.

Fastighetsplan

Speciella förhållanden gäller utmed Strandgatan med de s.k. donationsjordarna som ägs av kommunen. Marken innanför staketen föreslås bli överförda till angränsande fastigheter.

Till två fastigheter utefter Hamngatan (Filialbanken 1 och 7) och en utefter Köpmangatan (Filialbanken 4) är det också aktuellt att överföra gatumark. Dessutom bör hörnavskärningarna i korsningen Köpmangatan/ Thoméegränd förvärvas av kommunen för att ingå i den allmänna gatumarken.

För att säkerställa att dessa åtgärder ska kunna genomföras upprättas en ny fastighetsplan parallellt med den nya detaljplanen.

 1. Planbestämmelser Pdf, 13.3 kB.
 2. Fastighetsplan Borgmästaren Pdf, 84.8 kB.
 3. Fastighetsplan Filialbanken Pdf, 86.9 kB.
 4. Planbeskrivning Pdf, 10.8 kB.
 5. Donationsjordkarta Borgmästaren Pdf, 266.2 kB.
 6. Donationsjordkarta Filialbanken Pdf, 268 kB.

Förklädet 3 - Flerbostadshus (443)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2006.

 1. Plankarta Pdf, 5.8 MB.

Centrum, handel, vård och kontor

Läkaren 13 - Tillbyggnad av affärs- och kontorshus (587)

Planen vann laga kraft den 23 juli 2019.

Planens syfte är att skapa möjlighet till förtätning i form av en tillbyggnad i sex våningar och en påbyggnad i tre våningar.

 1. Plankarta Pdf, 577.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3 MB.

Borgens 5 - Tillbyggnad av Storsjöteatern (567)

Planen vann laga kraft den 28 november 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för tillbyggnad av Storsjöteatern.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 980.5 kB.

Pantbanken 1, 6 och 7 - kontorsverksamhet (552)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2015.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för pågående kontorsverksamhet inom Pantbanken 6 att få permanent bygglov.

 1. Plankarta Pdf, 888.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 795.4 kB.

Fåfängan 6 - Utökning av träningslokal (541)

Planen vann laga kraft den 20 augusti 2014.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga ut marken i fastighetsgräns samt att ändra användningen av marken, från bostäder och handelslokaler till bostadskomplement och centrumverksamhet.

 1. Plankarta Pdf, 5.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 966.3 kB.

Artilleristen 1 - Campus, ändring av detaljplan 387 och 403 (534)

Planen vann laga kraft den 2 december 2013.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att ha kontorsverksamhet utan direkt koppling till universitetet på Campusområdet.

 1. Plankarta Pdf, 6.4 MB.

Barberaren 7 - Före detta Centralpalatset (531)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för att kunna bygga en ny byggnad på samma plats som det brandskadade huset som nu rivits. Byggnaden ska innehålla handel i tre våningsplan och bostäder ovanför.

 1. Plankarta Pdf, 647.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1000.7 kB.

Tingshuset 7 och Lagmannen 6 - Kontor, bostäder och centrumverksamhet (515)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2012.

Syftet med detaljplanen är framförallt av administrativ karaktär. Eftersom kvarteren ligger mycket centralt i Östersund föreslås en flexibel användning. Byggrätterna behålls i princip som idag.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 776.8 kB.

Kopparslagaren 6 - Utökning av restaurang vid Stortorget (511)

Tillägg till detaljplan 333. Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av restaurangverksamheten i byggnaden mot torget på fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 5.2 MB.

Brandsprutan 1 - Före detta brandstationen (488)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2010.

 1. Plankarta Pdf, 5.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Handelsmannen 6 - Kontor och utbildning (484)

Planen vann laga kraft den 23 juni 2009.

Syftet med planen är att skapa möjligheter till en blandad användning av fastigheten såsom, kontor, hotell, vuxenutbildning, vård, bostäder, hantverk, mindre butiker och så vidare.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 140.3 kB.

Läkarboken 5 - Kontor och utbildning (483)

Planen vann laga kraft den 22 juli 2009.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda fastigheten för kontor och utbildning.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 280.5 kB.

Belysningen 2 - Vinterträdgård vid för detta Kårhuset (465)

Planen vann laga kraft den 18 februari 2008.

 1. Plankarta Pdf, 3.5 MB.

Borgens 3 - Påbyggnad av Storsjöteatern (460)

Planen vann laga kraft den 20 september 2007.

Syftet med planen är att möjliggöra en påbyggnad av Storsjöteatern med en kontorsdel i fyra våningar med glasfasad.

 1. Plankarta Pdf, 748.3 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 600.1 kB.

Hotell och turistisk verksamhet

Borgens 6 m fl. - Utbyggnad av Clarion Hotel Grand (595)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att befintligt hotell vid Stortorget kan byggas ut. Utbyggnaden innebär påbyggnad med ytterligare 1–2 våningar för att tillskapa nya hotellrum, samt en tillbyggnad i ett våningsplan mot innergården för att utvidga kök och personalmatsal.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.

Åkeriet 8 - Tillbyggnad av hotell och restaurang (583)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2019

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnation på innergården samt förlängning av den påbyggnad som finns på taket till hotellbyggnaden längs Kyrkgatan.

 1. Plankarta Pdf, 941.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Utredningar

Infrastruktur

Staden 3:1 - Järnvägsövergång vid Postgränd (431)

Planen vann laga kraft den 22 juni 2004.

 1. Plankarta Pdf, 1.7 MB.

Skola, utbildningslokaler och förskola

Motboken 1 - Gymnasieskola (527)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2013.

Syftet med detaljplanen är att man ska kunna ha en gymnasieskola inom befintlig fastighet Motboken 1.

 1. Plankarta Pdf, 493.5 kB.

Ångern 2 samt Artilleristen 1 - Förskola Campus (442)

Planen vann laga kraft den 21 december 2005.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga en förskola vid Akademigatan inom Campusområdet.

 1. Plankarta Pdf, 3.4 MB.
Sidan uppdaterad 2024-03-06