Odensala

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Odensala.

Karta över detaljplaner i Odensala och Odenskog

I kartan hittar du alla detaljplaner i Odensala. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Odensala 8:1 - Bostäder på Odensala äng (558)

Planen vann laga kraft den 27 april 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt bostadsområde med varierande bostadstyper.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
 3. Illustrationskarta Pdf, 6.2 MB.

Utredningar

 1. Bullerutredning Pdf, 1.8 MB.
 2. Dagvattenutredning Pdf, 1.2 MB.
 3. Geoteknisk utredning Pdf, 1.6 MB.

Stallet 8 - BoKlok Lingonvägen Odensala (548)

Planen vann laga kraft den 22 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus i två våningar. Planerade byggnader är tänkt att uppföras enligt BoKlok-konceptet. Planförslaget medger cirka 32 lägenheter.

 1. Plankarta Pdf, 394.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 2.1 MB.

Utredningar

 1. Bullerutredning Pdf, 452.6 kB.
 2. PM Geoteknik Pdf, 257.8 kB.
 3. Rapport Geoteknik Pdf, 2 MB.

Odensala 4:30 - Bostadsbebyggelse (509)

Planen vann laga kraft den 26 januari 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra större byggrätter inom befintliga fastigheter, Odensala 4:29, 4:30 och 4:35.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 323 kB.

Odensala 6:3, 7:1 - Bostäder och plantskola (501)

Planen vann laga kraft den 1 september 2011

Det nya planförslaget syftar till att göra det möjligt att kunna bygga radhus och villor alternativt parhus samt etablering av kommunens plantskola.

 1. Plankarta Pdf, 7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 384 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 22.5 kB.

Odensala 8:1 - Bostad och undervisning (480)

Planen vann laga kraft den 21 april 2009.

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda huset och tomten för bostads- och undervisnings­ändamål. I gällande detaljplan ligger huset i parkmark och har i och med det ingen byggrätt.

 1. Plankarta Pdf, 853.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 7.3 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 44.7 kB.

Odensala 4:22 m fl. - Tomter för enbostadshus (432)

Planen vann laga kraft den 22 juni 2004.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga fem nya friliggande enbostadshus på fastigheten Odensala 4:22. Avsikten är också att bestämma hur den före detta uppställningsplatsen för SJ:s omformare skall användas i framtiden.

 1. Plankarta Pdf, 776.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 109.6 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 13.9 kB.

Skola

Luktärten 1 - Utbyggnad av Luktärtans förskola (604)

Planen vann laga kraft den 28 september 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av Luktärtans förskola i Odensala.

 1. Plankarta Pdf, 556.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 4.3 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Örtagården 1 m fl. - Storsjöskolan (598)

Planen vann laga kraft den 15 september 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra så att Storsjöskolan och
sporthallen kan förändras och utökas till att rymma fler elever.

 1. Plankarta Pdf, 775.5 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 2.6 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 7 MB.

Centrum, handel, vård och kontor

Strumpan 4 - Hagvägen 35, tillägg till detaljplan (533)

Planen vann laga kraft den 3 december 2013.

Syftet med detaljplanen är att kunna utöka andelen handel med ej skrymmande varor från 1600 kvm till 4450 kvm.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 860.2 kB.

Strumpan 4 - Hagvägen 35, Odenskog (516)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2012.

Syftet med detaljplanen är att kunna utöka andelen handel inom fastigheten för ej skrymmande varor (ej livsmedel).

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 452.7 kB.

Stallet 9 - Radiohuset, ändrad fastighetsindelning (452)

Planen vann laga kraft den 11 december 2006.

Planförslaget innebär att den begärda fastighetsregleringen kan genomföras, att en justering/reducering av byggrätten för kontorsändamål.

 1. Plankarta och planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

Strumpan 4 - Handelsetablering i före detta Triconors lokaler (440)

Planen vann laga kraft den 20 september 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att även tillåta handel med skrymmande varor inom fastigheten Strumpan 4. Detaljplanen medger även en utökning av byggrätten om ca 3000 m².

Utställningshandlingarna består av detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration samt plan- och genomförandebeskrivningar.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 380.1 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 12.3 kB.

Industri och handel med skrymmande varor

Strumpan 4 - Utökning av Beijers (507)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2011.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Snickarboden 2 och 4 - Handel och bostad vid Hemvägen (428)

Planen vann laga kraft den 19 september 2003.

Syftet med planen är att göra det möjligt att använda fastigheten Snickarboden 4 för försäljning av skrymmande varor samt anpassa planbestämmelserna för resten av kvarteret till befintliga förhållanden.

Tekniska anläggningar

Odensala 12:2 m.fl. - Pumpstation (605)

Planen vann laga kraft den 17 december 2021.

Syftet med planen är att möjliggöra för en pumpstation som behövs med anledning av det nya vattenverket. Planen syftar även till att kompensera för de grönytor som försvinner.

Sidan uppdaterad 2023-10-31