Söder

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på Söder och Odens­lund.

Karta över detaljplaner på Söder och Odenslund

I kartan hittar du alla detaljplaner på Söder och i Odenslund. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Magasinet 1 m fl. Storsjöstrand, Etapp 2 (597)

Planen vann laga kraft den 14 maj 2020.

Storsjö strand är under omvandling till en ny sjönära stadsdel. Ett planförslag har tagits fram för en fortsättning av etapp 1 söderut. Syftet är att pröva sex nya bostadskvarter, lokaler och allmänna ytor inom området. Särskilt viktigt är anläggandet av en sjöpark och ett offentligt parkstråk längs vattnet. Aktuell detaljplan blir en fortsättning av den första etappen söderut.

Ångbryggeriet 1 m fl - Utökad användning samt nya bostäder (586)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2019.

Syftet med planen är att möjliggöra ett nytt bostadshus och en ny kontorsbyggnad på området mellan det gamla bryggeriet och lokstallarna. Planen syftar vidare till att skapa möjlighet till en ny industribyggnad mellan lokstallarna och järnvägen.

Vidare syftar planen till att möjliggöra en utökad användning av det gamla bryggeriet samt befintlig byggnad på fastigheten Söder 1:17. I dessa byggnader får det förutom småindustri finnas centrumverksamhet och kontor.

 1. Plankarta Pdf, 781.2 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 778.6 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 3.3 MB.

Kräftan 3 - Bostäder, kontor och handel vid före detta Hemköp (566)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2016.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra en ny byggnad på den södra delen av fastigheten Kräftan 3. Byggnaden ska innehålla bostäder, butikslokaler i del av bottenvåningen och kontor.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Bilaga

 1. Skuggstudie Pdf, 1.6 MB.

Magasinet 1 - Storsjö Strand etapp 1A (551)

Planen vann laga kraft den 30 september 2015.

Syftet med detaljplanen är att skapa ett nytt område vid Storsjöns strand med bostäder, lokaler, strandpromenad, ny vägdragning, gång- och cykelväg, planteringar och bryggor.

 1. Plankarta Pdf, 1.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 3. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.1 MB.
 4. Trafikbullerutredning Pdf, 2.4 MB.
 5. Markmiljöundersökningar Pdf, 3.1 MB.
 6. Riskanalys Pdf, 1.4 MB.
 7. Vibrationsutredning Pdf, 727.6 kB.
 8. Riskanalys, kompletterande Pdf, 193.9 kB.
 9. Skisser på byggnader Pdf, 14.7 MB.
 10. Fotomontage Pdf, 3.7 MB.

Söder 1:14 m fl. - Övre Bangården, flerbostadshus (536)

Planen vann laga kraft den 7 januari 2014.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse längs Bangårdsgatan på del av fastigheten Söder 1:14. Sex lamellhus och två punkthus i tre till fem våningar föreslås, vilket innebär ca 180 lägenheter. Två mindre byggnader i två plan föreslås i norra och södra delen. Planens syfte är också att reglera markanvändningen för fastigheterna Godsmagasinet 2 och 3, till att omfatta pågående verksamhet, matställe och biltvätt.

 1. Plankarta Pdf, 4.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 510.3 kB.

Utredningar

 1. Geoteknisk utredning Pdf, 121.4 kB.
 2. Riskanalys Pdf, 135.9 kB.
 3. Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1 MB.
 4. Trafikbullerutredning Pdf, 7.4 MB.
 5. Vibrationsutredning Pdf, 3.9 MB.
 6. Dagvattenutredning Pdf, 1018.3 kB.
 7. Sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång Pdf, 656.1 kB.
 8. PM Övre bangården 2013-03-05 (risk) Pdf, 69.7 kB.

Centrum, handel, vård och kontor

Söder 1:16 - Utökad användning av centralstationen (547)

Planen vann laga kraft den 22 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att ge centralstationen en bredare användning så att möjligheterna att använda lokalerna i centralstationen blir större.

 1. Plankarta Pdf, 349.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 478 kB.

Sarven 25 - Handel, kontor och småindustri (513) 

Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med planändringen är att det f.d. bageriet inom Sarven 25 kan tas i anspråk för ny verksamhet som omfattar handel (inte livsmedel), kontor samt småindustri/ hantverk som inte kräver skyddsavstånd till bostäder.

 1. Plankarta Pdf, 3.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 325.2 kB.

Söder 1:14, Långan 6 - Kontor, Handel och småindustri (500)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2011.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra handel i begränsad omfattning, kontor, samt icke störande småindustri/hantverk inom den del som omfattar Långan 6 och Söder 1:14. Området mellan Långan 6 och Tjalmargatan reserveras som park.

 1. Plankarta Pdf, 715.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Långan 4 m fl. - Handel, kontor och industri (481)

Planen vann laga kraft den 25 maj 2009.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar för hantverk, lättare industri samt handel med skrymmande varor.

 1. Plankarta Pdf, 2.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 416.6 kB.

Snäckan 25 - före detta postterminal, handel, kontor och småindustri (476)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2009.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar så att den f d terminalanläggningen tas i anspråk för ny verksamhet som omfattar kontor, småindustri/hantverk samt handel.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 392 kB.

Långan 2 m fl. - Handelslokaler (462)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för handel med icke skrymmande varor i begränsad omfattning.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Industri och handel med skrymmande varor

Kräftan 3 och 7 - Tillägg till detaljplan 34. Upphävande av tomtindelning (530)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelningsbestämmelserna för att kunna slå samman fastigheterna Kräftan 3 och Kräftan 7. Planförslaget ska läsas som ett tillägg till gällande detaljplan 34, stadsplan för kvarteret Kräftan och Bagarplan, stadsdelen söder i Östersund.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 419.1 kB.

Infrastruktur

Magasinet 1. - Storsjöstrand, etapp 2 gång- och cykelbro (585)

Planen vann laga kraft den 2 maj 2019.

Storsjö strand, ett område i direkt anslutning till stadens centrum, är under omvandling från ett tidigare lager- och hamnområde till en ny sjönära stadsdel. Detaljplanen omfattar gång- och cykelbro över järnvägen, med landfästen och trapphus i Österängsparken och vid Storsjöstrand. Planförslaget har varit utskickat på samråd och granskning tillsammans med detaljplan för en andra etapp av stadsdelen Storsjö strand. Efter granskningen har ärendena delats, och detaljplan som omfattar bron antagits.

 1. Plankarta Pdf, 921.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 1.5 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 4.8 MB.

Staden 2:1 m fl. - Storsjöstråket, viadukt söder (495)

Planen vann laga kraft den 27 maj 2010.

Syftet med detaljplanen är att skapa plantekniska förutsättningar att i Nedre Vattugatans förlängning anlägga en viadukt över järnvägen som länkar samman stadsdelen Söder och Storsjöstråket. Planen ska även medge möjlighet att förbättra korsningen Nedre Vattugatan — Bangårdsgatan genom att anlägga en större cirkulationsplats..

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 600.7 kB.

Cirkulationsplats Rådhusgatan/Nedre Vattugatan (453)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2006.

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för att kunna bygga en cirkulationsplats i korsningen Rådhusgatan/Nedre Vattugatan.

 1. Plankarta Pdf, 485.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.

Tekniska anläggningar

Staden 6:1 m fl. Nytt vattenverk (602)

Planen vann laga kraft den 23 oktober 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att ett nytt vattenverk kan byggas sydöst om det befintliga vattenverket i Minnesgärdet för att säkerställa Östersunds vattenförsörjning.

 1. Plankarta Pdf, 758.4 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 10 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.
Sidan uppdaterad 2024-02-22