Odenslund

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Odenslund

Karta över detaljplaner på Söder och Odenslund

I kartan hittar du alla detaljplaner i området. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Konvaljen 3. Upphävande av tomtindelning (611)

Planen vann laga kraft den 10 juni 2024.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Konvaljen 3. Fastigheten omfattas av en tomtindelning som innebär att en avstyckning inte är möjlig. Tomtindelningen behöver därför upphävas.

 1. Plankarta Pdf, 4.9 MB.
 2. Komplettering till planbeskrivning (ändring) Pdf, 3.8 MB.
 3. Gällande planbeskrivning (Plannummer 296, laga kraft 5 april 1988) Pdf, 1.9 MB.

Hasseln 3. Nytt bostadshus (606)

Planen vann laga kraft den 27 oktober 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av fastigheten Hasseln 3, söder om Övre Hantverksgatan, till två mindre fastigheter. Avsikten är att den nya fastigheten ska bebyggas med ett nytt, mindre bostadshus.

 1. Plankarta Pdf, 501.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 539.1 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Korallroten 6 mfl. Upphävande av tomtindelningar (603)

Planen vann laga kraft den 22 juli 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fastigheterna Korallroten 6 och 7 samt Knäroten 14 att slås ihop till en fastighet, genom att upphäva tomtindelningarna för fastigheterna.

 1. Plankarta Pdf, 920.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 761.6 kB.

Rödstjärten 2. Utöka och glasa in befintliga balkonger (599)

Planen vann laga kraft den 23 juni 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utökning samt eventuellt inglasning av balkongerna på flerbostadshusen på fastigheten Rödstjärten 2.

 1. Plankarta Pdf, 736.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Törnrosen 12 m fl. - Bostäder, gårdshus (591)

Planen vann laga kraft den 22 oktober 2019.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra gårdshus för bostäder. Gällande plan medger endast mindre komplementbyggnad utöver huvudbyggnad. Detaljplanen säkerställer storlek, placering och utformning av gårdshusen som på så sätt anpassas till kvarterets struktur och karaktär. Gårdshusen placeras på trädgårdssidan bakom befintliga flerbostadshus och håller en gårdshuskaraktär vilket betyder att de ska underordna sig huvudbyggnaden med en mindre skala och enklare utformning. Ett bullerplank tar hand om buller från Krondikesvägen en begränsning av hårdgjord yta finns för att ta hand om dagvattnet.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Rödhaken 6 och 7 - Flerbostadshus vid Tegelplan (579)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för flerbostadshus med handelslokaler i bottenvåningen. Planen möjliggör därför för bostäder, centrumverksamhet, äldreboende och vårdcentral. I delar av bottenvåningen ska det finnas centrum­verksamhet eller vård­central för att möjliggöra för ett stadsdelscentrum med tillhörande stadsliv. Planen möjliggör för byggnader mellan fyra och nio våningar.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Utredningar

 1. Dagvattenutredning Pdf, 5.3 MB.
 2. Geoteknisk undersökning Pdf, 259.7 kB.

Kv. Hyacinten - Förtätning med nya bostadshus (578)

Planen vann laga kraft den 17 juli 2018.

Syftet med detaljplanen är möjliggöra en förtätning med två nya bostadshus. Planförslaget innebär att två bostadshus får uppföras på gårdsbjälklag som utgör tak till underliggande garage. Planen möjliggör också nya komplementbyggnader för bl.a. sophantering och cykelparkering.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 856.4 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 8.8 MB.

Elritsan 4, 5 och 6 - Upphävande av fastighetsplan, tillägg till detaljplan 40 (568)

Planen vann laga kraft den 28 november 2016.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att upphäva fastighetsplanen för fastigheterna. På så sätt blir det möjligt att göra en fastighetsreglering.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.7 MB.

Blåhaken 2 - Utbyggnad av balkonger (557)

Planen vann laga kraft den 27 april 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintliga balkonger.

 1. Plankarta Pdf, 883 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 542.4 kB.

Björken 8 - Tillbyggnad av villa (537)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ut en befintlig villa med burspråk och skärmtak/carport.

 1. Plankarta Pdf, 2.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 192.3 kB.

Valhall 1 - Nybyggnad av punkthus (497)

Planen vann laga kraft den 14 oktober 2010.

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter för att bygga fler bostäder genom att skapa planmässiga förutsättningar för nybyggnation av ett punkthus.

 1. Plankarta Pdf, 2.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 18.1 kB.

Valhall 1 och 2 - Påbyggnad av flerbostadshus och nybyggnad av punkthus (479)

Planen vann laga kraft den 9 april 2009.

Syftet med detaljplaneförslaget är att göra det möjligt att bygga till en våning på befintliga flerbostadshus på Valhall 2 samt att bygga ett punkthus på den nordvästra delen av Valhall 1.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 9.2 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 16.1 kB.

Hästhoven 16 och 17 - Bostäder, kedjehus (436)

Planen vann laga kraft den 13 februari 2005.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av bostäder, kedjehus, på Hästhoven 16 och 17, samt att säkerställa en kommunikationsyta för radhusägarna på Hästhoven 18-32.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

Viden 7 - Upphävande av fastighetsplan (560)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2016.

Syftet med detaljplanen är att upphäva fastighetsplanen för fastigheten. På så sätt blir det möjligt att dela fastigheten.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Brage 1 - Delning av fastigheten (478)

Planen vann laga kraft den 24 mars 2009.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att dela fastigheten Brage 1 samt att parkering skall ordnas för den nya fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 143.3 kB.

Rödhaken 6 - Flerbostadshus vid Tegelplan (463)

Planen vann laga kraft den 13 november 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra påbyggnad av bostäder 2-4 våningar ovanpå före detta Konsumfastigheten Rödhaken 6.
Totalt skulle det kunna bli ca 21 lägenheter från 2 till 4 r o k med tonvikt mot de större samt oförändrat för befintlig verksamhet.

 1. Plankarta Pdf, 734.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 676.4 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 19.6 kB.

Kv Abborren - Komplementbyggnader (438)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för Abborren 3 och 4 att få uppföra sophus och carport över befintliga parkeringar.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 87.4 kB.

Skola, utbildningslokaler och förskola

Blåklockan 9 och 10 - Morenska villan och Asterns förskola (496)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2010.

Syftet med detaljplanen är att omvandla fastigheten Blåklockan 9 (Morenska villan) från kvartersgård till bostäder och ändra markanvändningen för förskolan Asterns lekyta (Blåklockan 10) från allmänt ändamål till förskola.

 1. Plankarta och planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.

Centrum, handel, vård och kontor

Valhall 1 mfl. - Kontor, centrum och småindustri (577)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2018.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad med en våning på den norra delen av byggnaden på Valhall 1. Påbyggnaden ämnar skapa mer utrymme för kontorsverksamhet. Planen ämnar även möjliggöra nybyggnation av ett garage.

Rönnen 12 - Korttidsboende-vård (556)

Planen vann laga kraft den 23 februari 2016.

Syftet med planändringen är att göra det långsiktigt möjligt att ha ett korttidsboende inom Rönnen 12.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.

Gäddan 2 - Komplementbyggnader (532)

Planen vann laga kraft den 20 september 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett sophus intill Edenbos konditori på fastigheten. Planen syftar även till att medge ytterligare komplementbyggnader på fastigheten.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 507.1 kB.

Odenslund 5:1 m fl. - Parkmark som blir kvartersmark (493)

Planen vann laga kraft den 16 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att fastigheterna Ask 1 och Ask 2 kan utökas med totalt ca 700 kvm på mark som i tidigare plan är parkmark.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.

Myrten 5 - före detta Alléhemmet, utökad användning med kontor (464)

Planen vann laga kraft den 10 december 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för fastighetsägaren att få använda fastigheten för kontorsändamål.

 1. Plankarta Pdf, 625.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 563.8 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 12 kB.
 4. Illustrationskarta Pdf, 107.8 kB.

Infrastruktur

Odensala 13:1 - Miljöombyggnad Fagerbacken (439)

Planen vann laga kraft den 12 maj 2005.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet längs Fagerbacken mellan Södra Torlandsgatan i väster och Odenskogsvägen i öster.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 3.1 MB.
 2. Illustrationer Pdf, 3.2 MB.
Sidan uppdaterad 2024-06-12