Frösön

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft på Frösön.

Karta över detaljplaner på Frösön

I kartan hittar du alla detaljplaner på Frösön. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Häggbäret 1. Bostäder (F196)

Planen vann laga kraft den 18 juli 2023.

Syftet med planen är att möjliggöra uppförandet av två nya flerbostadshus inom ett bebyggt bostadsområde på fastigheten Häggbäret 1 på Frösön, Östersunds kommun. Planen möjliggör cirka 63 nya lägenheter.

Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb (F195)

Planen vann laga kraft den 26 april 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra fyra enbostadshus på golfklubbens mark på sydvästra Frösön, sydost om klubbhuset.

Framnäs 3. Nya flerbostadshus (F194)

Planen vann laga kraft den 21 mars 2023.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av två flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3, intill Frösövägen. Avsikten är att ersätta befintligt bostadshus med nytt, större flerbostadshus, samt att förtäta fastigheten med ytterligare ett flerbostadshus på trädgårdssidan.

Förslaget innebär att två flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan uppföras inom fastigheten. Stor hänsyn ska tas till markens lutning.

Brevbäraren 1-3 - Bostäder (F193)

Planen vann laga kraft den 28 september 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nytt bostadshus intill Rådmansgatan på Frösön. Planområdet omfattar fastigheterna Brevbäraren 1, 2 och 3.

Duvhöken 4 - Ny bostadstomt (F190)

Planen vann laga kraft den 26 april 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för ny bostadstomt. Fastigheten Duvhöken 4 är belägen på Frösöns sydöstra sida, vid Hjelmtorpsvägen, ca 3,5 kilometer från Östersund centrum.

Prästkragen 3 - Ny bostadstomt i Sommarskogen (F189)

Planen vann laga kraft den 22 juli 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för ny bostadstomt. Avsikten är att skapa byggrätt för ett nytt bostadshus med samma utformning som övrig bebyggelse med sammanhållen gestaltning längs Tonsättarvägen, Härke, Frösön.

Majoren 1 och 2 - Flerbostadshus (F188)

Planen vann laga kraft den 26 maj 2021.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra två nya flerbostadshus på fastigheterna Majoren 1 och 2. Fastigheterna ligger längs Fritzhemsgatan och Mälltorpsgatan centralt på Frösön.

 1. Plankarta Pdf, 445.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 358.2 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 832.2 kB.

Valla centrum 8 - Inglasning av balkonger och uteplatser (F186)

Planen vann laga kraft den 1 december 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra inglasning av uteplatser och balkonger på flerbostadshusen vid Frimansväg, söder om Vallsundsvägen på Frösön.

 1. Plankarta Pdf, 806.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.

Hammarskiftet 8 - Bostadshus (F185)

Planen vann laga kraft den 28 februari 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt bostadshus på fastigheten Hammarskiftet 8. Det nya bostadshuset kommer att uppföras på en egen fastighet. Till följd av detta kommer fastigheten Hammarskiftet 8 att styckas av i ytterligare en bostadsfastighet.

 1. Plankarta Pdf, 431.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

Ängsstarren 1 mfl - Strandbebyggelse i Härke (F182)

Planen vann laga kraft den 26 april 2018.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra strandbebyggelse, exempelvis båthus, sjöbod eller bastu.

 1. Plankarta Pdf, 286.1 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 898.1 kB.

Tanken 1 - Bostäder i Valla centrum (F181)

Planen vann laga kraft den 26 mars 2018.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av flerbostadshus vid Valla Centrum på Frösön.

 1. Plankarta Pdf, 432.8 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Bilagor

 1. Bullerutredning Pdf, 9.4 MB.
 2. Dagvattenutredning Pdf, 9.6 MB.
 3. Naturvärdesinventering Pdf, 2.2 MB.

Fritztorp 2 och 3 - Flerbostadshus i Hornsberg (F180)

Planen vann laga kraft den 10 november 2017.

Detaljplanen syftar till att utöka byggrätten så att ett flerbostadshus kan uppföras på bostadsfastigheterna Fritztorp 2 och 3 i Hornsberg centralt på Frösön. Avsikten är att riva befintliga byggnader och uppföra ett nytt flerbostadshus.

 1. Plankarta Pdf, 635.3 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 691.9 kB.

Valla 13:16 mfl. - Villa vid Stensgård (F178)

Planen vann laga kraft den 7 april 2015.

Syftet med detaljplanen är att ge en byggrätt för befintligt hus på fastigheten Valla 13:16 samtidigt som det möjliggörs för en gångväg på norra delen av den befintliga fastigheten samt på en del av fastigheten Passbiten 7.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 691.8 kB.

Jägarhyddan 1 och Önebacken 1, 5 och 6 - Flerbostadshus (F177)

Planen vann laga kraft den 24 mars 2015.

Syftet med planförslaget är att göra det möjligt att bygga mer än en huvudbyggnad per fastighet. Då området idag består av fyra fastigheter som ska slås samman till två innebär planändringen inte en ökning av hur många flerbostadshus man kan bygga.

 1. Plankarta Pdf, 10.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 653.5 kB.
 3. Illustrationer Pdf, 2.9 MB.

Frösö-Berge 21:21 mfl. - Småhusbebyggelse Mosebacken (F176)

Planen vann laga kraft den 17 mars 2015.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga villor och hästgårdar i området väster om Hjälmtorpet.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 347.3 kB.
 3. Illustrationer Pdf, 2.9 MB.

Frösö-Berge 21:1 mfl. - Kompletterande småhusbebyggelse Hjälmtorpet (F175)

Planen vann laga kraft den 3 februari 2015.

Syftet med detaljplanen är att förtäta och komplettera de nedre delarna av Hjälmtorpet med åtta nya tomter för småhusbebyggelse.

 1. Plankarta Pdf, 791.5 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 349.4 kB.
 3. Illustrationer Pdf, 3.7 MB.

Fritzhem 9 - Garage (F174)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2015.

Syftet med planen är att bygga ett garage som en förlängning av ett befintligt bostadshus vid korsningen Ruuthsvägen och Fritzhemsgatan.

 1. Plankarta Pdf, 698.3 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.

Flygeln 10 - Utökad område om byggrätt tillägg F93 (F173)

Planen vann laga kraft den 12 januari 2015.

Syftet med planen är att ge en byggrätt inom en större del av fastighet.

 1. Plankarta Pdf, 4.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 400.4 kB.

Hemlägden 14 - Påbyggnad villa tillägg detaljplan F75 (F172)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med planen är att det ska bli möjligt att bygga på befintlig enplansvilla med en våning.

 1. Plankarta, planbeskrivning Pdf, 2.1 MB.

Frösö 2:22 mfl. - Bostäder och förskola (F171)

Planen vann laga kraft den 3 juli 2014.

Syftet med planändringen är att möjliggöra antingen för friliggande villor, parhus eller radhus/kedjehus i maximalt tre tomter. Området var sedan tidigare planlagt för förskola, bestämmelsen behålls i den nya planen.

 1. Plankarta Pdf, 673.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 252.8 kB.

Bilaga

 1. Höjdstudie Pdf, 495.4 kB.

Framnäs 9 - Delning av fastighet (F170)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att dela fastigheten i två delar. Ytterligare en byggrätt för bostadshus skapas. Planområdet är markerat med ett blått fält på kartan i högerspalten.

 1. Plankarta Pdf, 1.6 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 451.9 kB.

Doktorn 5 och Förvaltaren 2 - Påbyggnad bostadshus (F169)

Planen vann laga kraft den 1 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att kunna bygga på de sju flerfamiljshusen med ytterligare en bostadsvåning.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 5.9 MB.

Bilaga

 1. Bullerutredning Pdf, 147 kB.

Fornborgen 3 - Enbostadshus vid Frösö Strand (F168)

Planen vann laga kraft den 9 januari 2013.

Ändringen avser fastigheten Fornborgen 2 och innebär att gränsen mellan mark som är möjlig att bebygga och mark som inte får bebyggas flyttas så att fem tänkta villatomter får större byggbar yta.

 1. Plankarta Pdf, 2.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 751.6 kB.

Fritztorp 1 - Tillägg till detaljplan F104 (F167)

Planen vann laga kraft den 4 december 2012.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare en bostadsvåning det vill säga två våningar samt suterrängvåning och inredd vind.

 1. Plankarta, planbeskrivning Pdf, 441.8 kB.

Valla 8:13 - Tillägg till detaljplan för Valla 8:10 F159 (F165)

Planen vann laga kraft den 16 juli 2012.

 1. Plankarta, planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Valla 6:26 - Kompletteringsbebyggelse Sommarskogen (F161)

Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 295.3 kB.

Valla 8:10 mfl - Före detta Frösö Gästhem (F159)

Planen vann laga kraft den 9 december 2010.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att stycka av sex nya bostadstomter inom området.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 3.2 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 2.8 MB.

Frösö-Berge 21:30 - Småhustomt (F156)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

 1. Plankarta, Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.

Gubbåkern 16 - Bostäder i flerbostadshus (F154)

Planen vann laga kraft den 15 december 2009

 1. Plankarta Pdf, 4.6 MB.

Frösö-Berge 21:130 mfl. - Tillägg till detaljplan F143 (F153)

Planen vann laga kraft den 3 augusti 2009.

 1. Plankarta Pdf, 883.1 kB.

Frösö 2:52 mfl. - Gruppbyggda villor vid Frösö Ängar (F149)

Planen vann laga kraft den 5 februari 2009.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 182.6 kB.

Frösö-Berge 21:127 mfl. - Öster om Per Magnérs väg område 1 (F145)

Valla 11:26 - Småhusbebyggelse (F144)

Planen vann laga kraft den 30 augusti 2007.

Syftet med detaljplanen är att stycka av småhustomter.

 1. Plankarta Pdf, 1.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 223.1 kB.

Frösö-Berge 21:130 mfl. - Öster om Per Magnérs väg område 2 (F143)

Valla 13:10 - Friliggande villor vid Stensgård (F142)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till 3 nya villatomter.

 1. Plankarta, planbeskrivning och illustrationer Pdf, 3.2 MB.

Frösö-Berge 21:125 mfl. - Småhustomter (F141)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

Syftet med detaljplanen är att ta fram tomter för småhus.

 1. Plankarta Pdf, 921 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 703.5 kB.

Valla 6:26 - Småhusbebyggelse i Härke (F140)

Frösö-Berge 21:195 - Hästgårdar (F139)

Planen vann laga kraft den 22 mars 2007.

Syftet med detaljplanen är att avstycka tomter för hästgårdar.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 437 kB.

Del av Frösö 5:50 - Ändring av användning (F138)

Planen vann laga kraft den 27 september 2006.

Syftet är att förändra markanvändningen. Från, rätt att uppföra transformatorstation. Till tomtmark för bostadsändamål, mark som inte får bebyggas, så kallad prickad mark.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Valla 11:47-11:48 mfl. - Småhus vid Stensgård (F137)

Planen vann laga kraft den 27 september 2006.

Syftet med detaljplanen är att stycka av småhustomter.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 339.6 kB.

Frösö-Berge 21:195 - Småhusbebyggelse (F136)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

Syftet med detaljplanen är att stycka av småhustomter.

 1. Plankarta Pdf, 2.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 252.1 kB.

Åkermyren 18 - Mjällestranden (F134)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2006.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att dela fastigheten Åkermyren 18 i två ungefär lika stora tomter för bostadsbebyggelse.

Valla 6:11 mfl. - Härkevägen tomter för enbostadshus (F133)

Planen vann laga kraft den 29 september 2005.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med friliggande enbostadshus.

  1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 629.4 kB.
  3. Illustrationer Pdf, 892 kB.

  Frösö 4:39 - Enfamiljshus vid Mariedal (F132)

  Planen vann laga kraft den 29 juni 2005.

  Syftet med planen är att ändra gällande detaljplan så att det blir möjligt att avstycka två tomter för friliggande småhus med garage, förråd och dylikt.

  1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.

  Tivolit 5 - Bostäder i Fritzhemsgatans förlängning (F129)

  Planen vann laga kraft den 25 oktober 2004

  Syftet med detaljplanen är att befästa pågående användning för bostäder.

  1. Plankarta Pdf, 226.8 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

  Ägostyckningen 5 mfl. - Bostäder flerfamiljshus (F127)

  Planen vann laga kraft den 22 juni 2004.

  1. Plankarta och illustration Pdf, 1.8 MB.

  Valla 11:29 mfl. - Bostäder friliggande hus (F125)

  Planen vann laga kraft den 20 oktober 2003.

  1. Plankarta Pdf, 1.9 MB.

  Valla 11:9 - Valhalla Gård (F123)

  Planen vann laga kraft den 19 maj 2003.

  1. Plankarta Pdf, 822.9 kB.

  Valla 9:1 mfl. Före detta färjeläget i Härke (F120)

  Planen vann laga kraft den 28 juni 2001.

  1. Plankarta Pdf, 434.1 kB.

  Valla 11:15, 11:74 mfl. Vallastranden (F119)

  Planen vann laga kraft den 24 juli 2000.

  1. Plankarta Pdf, 556.5 kB.

  Rådmansparken och kvarteret Trädgårdsmästaren (F118)

  Planen vann laga kraft den 29 juni 2000.

  Syftet är att bygga om före detta Hornsbergsskolan till bostäder.

  1. Plankarta Pdf, 272.9 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

  Skifteslaget 2 - ombyggnad av förskola till bostäder (F114)

  Planen vann laga kraft den 30 november 1998.

  Syftet är att bygga om före detta förskolan Myren till bostäder.

  1. Plankarta Pdf, 484.9 kB.

  Ägostyckningen och Hammarskiftet (F112)

  Planen vann laga kraft den 8 november 1996.

  1. Plankarta Pdf, 164.3 kB.

  Alnmåttet 4 - omvandling till bostadshus (F111)

  Planen vann laga kraft den 8 november 1996.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att använda byggnaden på fastigheten Alnmåttet 4 som bostad.

  1. Plankarta Pdf, 287.7 kB.

  Brevbäraren - Bostäder (F109)

  Planen vann laga kraft den 10 oktober 1994.

  1. Plankarta Pdf, 485.5 kB.

  Sjökaptenen 7 - Flerbostadshus (F106)

  Planen vann laga kraft den 10 november 1993.

  1. Plankarta Pdf, 261.6 kB.

  Aspnäs - Bostäder (F105)

  Fritztorp 1 - Bostadshus (F104)

  Planen vann laga kraft den 3 september 1992

  1. Plankarta Pdf, 118.7 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 141.1 kB.

  Mjällestranden stg 1258 mfl (F103)

  Planen vann laga kraft den 25 juni 1992.

  1. Plankarta Pdf, 690.9 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 3.4 MB.

  Odlaren 5 - Fler lägenheter per fastighet (F99)

  Planen vann laga kraft den 21 juni 1990.

  1. Plankarta Pdf, 166.1 kB.

  Glasmästaren 10 - Fler lägenheter per fastighet (F98)

  Planen vann laga kraft den 18 maj 1990.

  1. Plankarta Pdf, 174.9 kB.

  Fanjunkaren 5 - Flerbostadshus (F96)

  Planen vann laga kraft den 19 februari 1990.

  1. Plankarta Pdf, 198.6 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 139.8 kB.

  Frösö Sjukhus - Elevbostäder (F94)

  Sommarslingan - Bostäder (F93)

  Ägostyckningen och Hammarskiftet - Bostäder (F90)

  Centrum, handel, vård och kontor

  Valla Centrum 11 m fl - Utbyggnad av ICA Supermarket i Valla (F184)

  Planen vann laga kraft den 26 juni 2019.

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnader av handelsbyggnaden i Valla centrum. Utbyggnader föreslås åt öst och väst. I och med utbyggnaderna kommer delar av parkeringen och torgytan att ianspråktas. Syftet är också att skapa en ny gång- och cykelväg genom planområdet som kan ersätta den väg som idag går över torgytan. Ett exploateringsavtal tas fram parallellt med detaljplanen.

  1. Plankarta Pdf, 713.6 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

  Kungsgården 5:3 - Frösö läger (F163)

  Planen vann laga kraft den 26 juni 2012.

  Syftet med detaljplanen är att reglera hur det före detta flottiljområdet ska användas och utvecklas.

  1. Plankarta Pdf, 437 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 895.1 kB.
  3. Illustrationer Pdf, 4.6 MB.

  Kallkällan 1 - Utökad användning industrifastighet (F162)

  Planen vann laga kraft den 16 juli 2012.

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för fler typer av användningar eller verksamheter på fastigheten. .

  1. Plankarta Pdf, 1.5 MB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 525.3 kB.

  Kommunalmannen 1 och 2 - Kontor med mera (F148)

  Planen vann laga kraft den 20 februari 2009.

  1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 431.2 kB.

  Pilgrimen 15 - Ändrad användning fördelningsstation (F131)

  Planen vann laga kraft den 27 april 2005.

  Syftet med planen är att medge ändrad användning från transformatorstation till förråd och för hantverksändamål.

  1. Plankarta Pdf, 2.2 MB.

  Valla centrum 11 - Ica-butik (F126)

  Planen vann laga kraft den 20 april 2004.

  1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.

  Frösö 3:3 - Frösö strand (F116)

  Planen vann laga kraft den 6 maj 1999.

  1. Plankarta Pdf, 635.1 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

  Kabbelekan 2 - (F110)

  Planen vann laga kraft den 19 september 1995.

  1. Plankarta Pdf, 426.3 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

  Borgmästaren 3 - kontor och småindustri (F102)

  Planen vann laga kraft den 8 oktober 1991.

  1. Plankarta Pdf, 227.2 kB.
  2. Planbeskrivning Pdf, 398.5 kB.

  Stg 791 - kontorshus vid Lövsta IP (F100)

  Planen vann laga kraft den 16 maj 1991.

   1. Plankarta Pdf, 161.2 kB.
   2. Illustrationer Pdf, 171.6 kB.

   Östbergsgården 1 - hotell (F95)

   Planen vann laga kraft den 11 oktober 1989.

   1. Plankarta Pdf, 216.9 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 626.6 kB.

   Valla centrum - (F89)

   Hotell och turistisk verksamhet

   Kungsgården 5:3 (F183)

   Planen vann laga kraft den 25 april 2019.

   Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att bygga på befintlig fem våningar höga hotelldelen vid Frösö Park med ytterligare två våningar för att möjliggöra fler hotellrum.

   1. Plankarta Pdf, 3.7 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 1 MB.

   Stocke 4:1 - Kungsgården (F166)

   Planen vann laga kraft den 25 oktober 2012.

   Syftet med detaljplanen är att säkerställa och trygga tillgängligheten för allmänheten till Kungsgården på Frösön samt främja utvecklingen av turismnäringen.

   1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 10.6 MB.
   3. Illustrationer Pdf, 2.2 MB.

   Valla 11:50 - Frösö camping och stugby (F152)

   Planen vann laga kraft den 25 maj 2009.

   Syftet med Syftet med detaljplanen är att säkerställa en långsiktig utveckling av Frösö Camping och stugby för turistiskt boende där serviceverksamhet och aktiviteter är självklara förutsättningar.

   1. Plankarta Pdf, 3.4 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 548 kB.

   Idrott och natur

   Frösö 5:38 - Utökat skidområde på Östberget (Gustavsbergsbacken-Ladängen) (F160)

   Planen vann laga kraft den 25 augusti 2011.

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Östberget med nya skidliftar och skidnedfarter.

   1. Plankarta Pdf, 2.6 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 112.2 kB.
   3. Illustrationer Pdf, 3.3 MB.
   4. Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4 MB.

   Frösö-Berge 19:9 - Lövstabadet (F115)

   Planen vann laga kraft den 5 mars 1999.

   1. Plankarta Pdf, 654.2 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 3.7 MB.

   Frösö 5:31 - Krönet, Frösön (F107)

   Beslut att upphäva planen vann laga kraft den 15 april 1994.

   1. Plankarta Pdf, 325.5 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 162.3 kB.

   Bergmannen - Friluftsområde Östberget (F97)

   Planen vann laga kraft den 9 april 1990.

   1. Plankarta Pdf, 133.3 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 399.9 kB.

   Stg 264 - Klubbhus vid Frösö småbåtshamn (F91)

   Planen vann laga kraft den 16 mars 1988. .

   1. Plankarta Pdf, 138 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 309.7 kB.

   Industri och handel med skrymmande varor

   Frösö 5:4 - Om- och tillbyggnad Statoil (F130)

   Planen vann laga kraft den 19 april 2005.

   Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för Statoil att utveckla och förbättra sin verksamhet på tomten.

   1. Plankarta Pdf, 2 MB.

   Aspnäs 6 - Frösö gummi (F121)

   Planen vann laga kraft den 26 mars 2002.

   1. Plankarta Pdf, 424.3 kB.

   Kallkällan - Småindustri och hantverk (F92)

   Planen vann laga kraft den 16 maj 1988.

   1. Plankarta Pdf, 176.5 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

   Infrastruktur

   Frösö 7:16 m.fl. Gång- och cykelväg Bergsgatan (F191)

   Planen vann laga kraft den 25 maj 2022.

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en gång- och cykelväg längs Bergsgatan. Den planerade gång- och cykelvägen kommer bindas samman med befintlig gång- och cykelväg mot före detta Frösö Zoo samt den påbörjade byggnationen av gång- och cykelvägen från bron i Dalhemsparken och vidare efter Norra strandvägen.

   1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

   Smultronet 15. Kommunalt huvudmannaskap för gata (F187)

   Planen vann laga kraft den 18 februari 2021.

   Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ändring från enskilt huvudmannaskap till kommunalt huvudmannaskap för Aspvägen, söder om Frösö camping. Detta medför att skötsel och driften av vägen ska ligga på kommunen och inte delägare i en gemensamhetsanläggning. 

   1. Plankarta Pdf, 571.1 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 693.7 kB.

   Frösö 4:56 (del av) - Cirkulationsplats Vallsundsbron-Vallaleden (F164)

   Planen vann laga kraft den 16 juli 2012.

   Syftet med detaljplanen är göra det möjligt att bygga om korsningen mellan Vallaleden och Vallsundsbrons fäste på Frösön till en cirkulationsplats.

   1. Plankarta Pdf, 378.7 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 806.8 kB.

   Frösö-Berge 20:9 - Ny tillfartsväg för bostäder på Östberget (F124)

   Frösön - Bro över Vallsundet (F108)

   Planen vann laga kraft den 8 september 1994.

   1. Plankarta Pdf, 532.9 kB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB.

   Skola, utbildningslokaler och förskola

   Valla 10:5, Valla Centrum 11 och 12 - Förskola (F158)

   Planen vann laga kraft den 22 december 2010.

   Syftet med detaljplanen är att del av Valla 10:5 ska planläggas för förskola. Inom detaljplanen ska även markanvändningen för "Bystugan" ändras från allmänt ändamål till centrumverksamhet samt utökning av Valla centrums parkering mot korsningen Vallsundsvägen/Önevägen.

   1. Plankarta Pdf, 5.7 MB.
   2. Planbeskrivning Pdf, 932.7 kB.

   Frösö 3:17 - Förskola vid Mariedal (F151)

   Planen vann laga kraft den 25 maj 2009.

   Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att utöka Frösödals förskola, som är belägen på Mariedal 16, med två avdelningar.

   1. Plankarta Pdf, 3.2 MB.
   Sidan uppdaterad 2024-01-23