Karlslund

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Karlslund

Karta över detaljplaner i centrala Östersund

I kartan hittar du alla detaljplaner i området. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Karlslund 1:4 - Bostäder intill skidstadion (594)

Planen vann laga kraft den 18 februari 2020.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra tre friliggande villor i skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planhandlingar

Karlslund 2:1 - Parhus i Eriksberg (593)

Planen vann laga kraft den 10 februari 2020.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nya bostäder. Föreslagen bebyggelse består av 6 parhus (12 bostäder) i ett skogsparti intill friluftsområdet vid skidstadion i Östersund.

Planhandlingar

Karlslund 2:1 - utbyggnad av Sollidens äldreboende (581)

Planen vann laga kraft den 6 december 2018.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för nybyggnation av ett äldreboende i Solliden-området. Syftet är också att påföra rivningsförbud och skyddsbestämmelser på områdets kulturhistoriskt särskilt värdefulla byggnader och att göra en översyn och uppdatering av gällande planbestämmelser.

 1. Plankarta Pdf, 757.8 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 343.2 kB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 7.9 MB.

Utredningar

 1. Dagvattenutredning Pdf, 9.5 MB.
 2. Geoteknisk undersökning Pdf, 222.6 kB.
 3. Geoteknisk undersökning, bilaga 1 Pdf, 59.4 kB.

Björnen 7 - utökad byggrätt för flerbostadshus (571)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2017.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av ett mindre flerbostadshus
i ett kvarter i Karlslund. Avsikten är att bygga ett hus i två våningar som rymmer
fyra mindre lägenheter. Huset placeras på trädgårdssidan bakom ett befintligt
flerbostadshus i två våningar.

 1. Plankarta Pdf, 687.7 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 339.9 kB.

Riktaren 1 - Tillägg till dp 498, utökad byggrätt, upphävande av fastighetsindelningsbestämmelse (570)

Planen vann laga kraft den 18 april 2017.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av garage, gemensamma komplementbyggnader samt inglasning av verandor. Syftet är även att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen inom fastigheten Riktaren 1, för att möjliggöra delning av fastigheten. Tillägget ska läsas tillsammans med den gällande detaljplanen.

 1. Plankarta Pdf, 3.2 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 134.3 kB.

Hinden 1 - Komplementbebyggelse (535)

Planen vann laga kraft den 7 januari 2014.

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra byggnation av carport och sophus i kvarteret Hinden 1. Ändringen sker genom ett tillägg till gällande detaljplan nr 75 Carlslund.

 1. Plankarta Pdf, 899.5 kB.

Järven 2 - Komplementbyggnader (520)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med planen är att möjliggöra anläggning av carport och cykelförråd inom kvarteret Järven 2.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 712.8 kB.

Illern 1 - Komplementbyggnader, tillägg till plan 43 (519)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Bostadsrättsföreningen Björkbacken har ansökt om planändring för fastigheten Illern 1.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.

Karlslund 3:1 och 3:2 - Löfsta gård (503)

Planen vann laga kraft den 19 juli 2011.

 1. Plankarta Pdf, 4.3 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.

Karlslund 3:4 - Remonthagen (498)

Planen vann laga kraft den 21 februari 2011.

Planområdet är beläget vid östra entrén till Östersund. Syftet med detaljplanen är att Remonthagen skall planläggas med två nya bostadsområden med inriktning hållbart byggande, med 20-30 sammanbyggda hus och ett flerbostadshusområde med ca 200 lägenheter. Detaljplanen avser att bevara stora delar av Remonthagen som rekreationsområde.

 1. Plankarta Pdf, 2.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 5.3 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 1.6 MB.
 4. Genomförandebeskrivning Pdf, 50.4 kB.

Centrum, handel, vård och kontor

Karlslund 2:3 - Dagverksamhet och kontor (564)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för fler användningar för den befintliga huvudbyggnaden på fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 540.9 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 209.3 kB.

Karlslund 5:2 - Fyrvalla (474)

Planen vann laga kraft den 22 oktober 2008.

Syftet med detaljplanen är att byggrätten för teknikhuset utökas. I västra delen möjliggörs för en ny utryckningsväg mot Genvägen.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 202.1 kB.
 4. Illustrationer Pdf, 1.5 MB.

Karlslund 5:2 - Fyrvalla (451)

Planen vann laga kraft den 23 november 2006.

Syftet med detaljplanen är att på ett bra sätt reglera användningen av de frigjorda byggnadsytorna och markarealen som blivit tillgängliga för civilt bruk när Östersunds garnison lades ner.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 525.8 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 74.6 kB.
 4. Illustrationer Pdf, 1 MB.

Hotell och turistisk verksamhet

Karlslund 1:9 - Självhushållsboende ÖSK-stugan (458)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 7.6 MB.

Idrott och natur

Karlslund 1:29 m fl - Ny entré till Östersunds skidstadion (561)

Planen vann laga kraft den 21 juni 2016.

Syftet med planen är att möjliggöra för en ny entré till skidstadion. Planen syftar även till att medge kommersiell verksamhet på stadionområdet

 1. Plankarta Pdf, 931.6 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 1.1 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 16.3 MB.

Karlslund 1:29 - Utveckling av Östersunds skidstadion (521)

Planen vann laga kraft den 19 februari 2013.

Syftet med tillägget till detaljplanen är att skapa möjligheter till ett nytt mediecenter i tre våningar vid skjutvallen samt möjliggöra för en flytt av befintliga vallabodar till den befintliga parkeringen vid uppfarten från Litsvägen.

 1. Plankarta Pdf, 733.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Styckmästaren 2 - Utökning av skidstadionområdet och ÖSK (459)

Planen vann laga kraft den 26 juni 2007.

Kommunen har förvärvat ett markområde från fastigheten Styckmästaren 2. Syftet med förvärvet är att överföra markområdet till ÖSK-området.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.

Skola, utbildningslokaler och förskola

Karlslund 3:4 - Förskola Remonthagen (555)

Planen vann laga kraft den 31 januari 2016 2016.

Syftet med detaljplanen är att ge plats till en större förskola eller äldreboende på fastigheten Karlslund 3:4, i nordvästra delen av Remonthagen.

Karlslund 5:2 - Utbildningslokaler Fyrvalla (528)

Planen vann laga kraft den 25 juni 2013.

Syftet med planändringen är att i anslutning till befintliga utbildningslokaler kunna uppföra en bygghall.

 1. Plankarta Pdf, 418.4 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 720.2 kB.
Sidan uppdaterad 2024-01-16