Lugnvik

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Lugnvik.

Karta över detaljplaner i Lugnvik

I kartan hittar du alla detaljplaner i Lugnvik. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Sprängaren 6 m fl - utbyggnad av balkonger (572)

Planen vann laga kraft den 14 juni 2017.

Syftet med  detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av balkongerna i Lugnviks flerbostadshusområde.

 1. Plankarta Pdf, 2.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 693.4 kB.

Linsen 1 - Påbyggnad enbostadshus (529)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en påbyggnad av befintligt enbostadshus samt att också möjliggöra för en tillbyggnad av ett garage.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 717.3 kB.

Hagelbyn 1-5 - Strandbyggnader Lugnviksvägen 141-149 (517)

Planen vann laga kraft den 25 september 2012.

Syftet med  planändringen är att inom "strandzonen" skapa byggrätter för mindre strandhus/komplementbyggnader.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 711.6 kB.

Östersunds-Byn 1:90 m fl. - Tillägg till detaljplan 490, bostadsbebyggelse Brittsbo, (499)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2011.

Syftet med detaljplanen är att genom ändring av del av detaljplan nr 490, Bostadsbebyggelse i Brittsbo medge att inom ett område skapa möjlighet att bygga för särskilt boende i flerbostadshus.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Östersem 3:17 och 3:12 - Båtplats mm. (492)

Planen vann laga kraft den 16 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning från allmän plats, park till den användning som pågått sedan länge, nämligen enskilt ägd båtplats med brygga, som komplement till närliggande bostadsfastighet.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 2 MB.

Östersunds-Byn 1:90 m fl. - Bostadsbebyggelse i Brittsbo (490)

Planen vann laga kraft den 15 april 2010.

Syftet med detaljplanen är att Brittsbo skall planläggas för blandad bostadsbebyggelse. Planområdet föreslås omfatta etthundra— tvåhundra bostäder blandade småhus och flerbostadshus. Mindre småindustrier närmast Norra Åsvägen skall bevaras.

 1. Plankarta Pdf, 2.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 50.9 kB.
 4. Illustrationskarta Pdf, 4.5 MB.

Noten 2 - Bostäder, f.d. Semsåskolan (489)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2010.

Syftet med detaljplanen är att ändra användningsområdet för fastigheten Noten 2, f.d. Semsåskolan från allmänt ändamål till bostäder och kontor för de två byggnaderna.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 2.4 MB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 41.3 kB.

Regnbyn 1 - Delning av bostadstomt (456)

Planen vann laga kraft den 21 maj 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en delning av befintlig bostadstomt i två.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.

Östersem 1:187 - Nya bostadstomter vid f.d. förskoletomt (454)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2007.

Syftet med detaljplanen är att den f.d. förskoletomten styckas av och säljs som en bostadstomt. I samband med planändringen av förskoletomten prövas även om den övre delen av planområdet kan styckas av till bostadstomter.

 1. Plankarta Pdf, 3.6 MB.

Noten 2 - Nya bostadstomter vid f.d. Semsåskolans idrottsplan (449)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

Syftet med detaljplanen är att omvandla den f.d. idrottsplanen till två nya villatomter.

 1. Plankarta Pdf, 903.9 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 28 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 17.9 kB.

Industri och handel med skrymmande varor

Reningsverket 2 - Biogasanläggning (505)

Planen vann laga kraft den 16 september 2011.

Syftet med detaljplanen är ändra användningen för området som innehåller gasreningsanläggning och gastankstation från allmänt ändamål till teknisk anläggning.

 1. Plankarta Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 99.5 kB.

Östersem 3:79 m fl. - Upphävande av del av detaljplan, Tysjöarna (477)

Planen vann laga kraft den 20 februari 2009.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bildandet av ett naturreservat för Tysjöarna.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 4 MB.

Norr 1:6 m fl. - Utökning av industriområde (470)

Planen vann laga kraft den 16 juli 2008.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utökning av industriområdet, i Lugnviks södra delar.

 1. Plankarta Pdf, 2.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 212.9 kB.
 3. Genomförandebeskrivning Pdf, 21.2 kB.

Staden 1:9 m fl. - Båtuppläggningsplats vid Göviken (471)

Planen vann laga kraft den 30 juni 2008.

Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för lokalisering av båtuppläggningsplats intill reningsverket i Göviken.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 3.6 MB.

Laddaren 1 m fl. - Utbyggnad av servicestationen OKQ8 (437)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2005.

Syftet med detaljplanen är att säkerställa en utveckling av servicestationen genom utökning av butiks- och tomtytan. I detaljplaneförslaget föreslås en utökad byggrätt för bilserviceändamål. Delar av parkområdet i norr och öster, i direkt anslutning till Laddaren 1, överförs till kvartersmark.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.9 MB.

Östersem 3:19 - Omvandla gatumark till kvartersmark, Upplagsvägen (434)

Planen vann laga kraft den 16 november 2004.

Syftet med detaljplanen är att delar av Upplagsvägen utgår som allmän gata och omvandlas till kvartersmark.

 1. Plankarta med planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
 2. Genomförandebeskrivning Pdf, 19.8 kB.

Infrastruktur

Tillägg till plan 235 - Gång- och cykelväg, Ås - Lugnvik (446)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att göra det möjligt att anlägga en gång- och cykelväg på del av område för industriändamål där marken ska anordnas som planterat skyddsområde.

 1. Plankarta Pdf, 295 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 35.4 kB.

Skola, utbildningslokaler och förskola

Östersem 1:229 m fl. - Lugnviksskolan, utökad byggrätt (584)

Planen vann laga kraft den 1 april 2019.

Syftet med detaljplanen är att skapa ytterligare lokalyta för att inrymma ett ökat antal elever i Lugnviksskolan och Sjöängs­skolan. Skolorna utökas genom att bygga ut skolorna och även genom att en del av skolorna byggs på med en våning.

Sidan uppdaterad 2024-01-16