Odenskog

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Odenskog.

Karta över detaljplaner i Odensala och Odenskog

I kartan hittar du alla detaljplaner i Odenskog. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Centrum, handel, vård och kontor

Betongen 1 m.fl. Sällanköpshandel och trafiklösning (607)

Planen vann laga kraft den 22 juni 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny cirkulationsplats för att förbättra infarten till Hagvägen samt avlasta cirkulationsplats Odenskog. I samband med detta planläggs också Betongen 1 samt del av Odensala 14:1 för sällanköpshandel med tillhörande service.

 1. Plankarta Pdf, 1 MB.
 2. Illustrationskarta och illustrationer Pdf, 6.1 MB.
 3. Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.

Nyckelpigan 3 och 4 - Utbyggnad av djursjukhuset (563)

Planen vann laga kraft den 20 september 2016.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av djursjukhuset.

 1. Plankarta Pdf, 1.4 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 385.7 kB.

Släpvagnen 10 - Handel, tillägg till detaljplan 510 (554)

Planen vann laga kraft den 26 november 2015.

Syftet med planen är att möjliggöra att de ursprungliga intentionerna kan genomföras. För att möjliggöra detta utökas byggrätten.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Väghyveln 9 - Utökad användning för Palmcrantzskolan (543)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med planen är att möjliggöra för en utökad användning av Palmcrantzskolan lokaler. Användningen skola kommer att kvarstå. Inom planområdet medges centrumverksamhet, småindustri, handel med tyngre skrymmande varor, hälsocentral, idrott och bostäder. Olika användningar medges på olika delar av planområdet.

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.1 MB.
 3. Illustrationer Pdf, 961.5 kB.

Släpvagnen 10 - Tillägg till detaljplan 510 (540)

Planen vann laga kraft den 30 maj 2014.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa möjlighet för Systembolaget att kunna hyra lokaler inom fastigheten.

 1. Plankarta Pdf, 896.3 kB.

Droskan 3 - Tillägg markanvändning kontor (512)

Planen vann laga kraft den 23 april 2012.

Syftet med detaljplanen är att genom ett tillägg möjliggöra att byggnaden på fastigheten Droskan 3 ska kunna användas som kontor. Idag tillåter detaljplanen endast industriverksamhet.

 1. Plankarta Pdf, 3 MB.

Släpvagnen 1, 2, 7, 8, 9 - Handel i Odenskog (510)

Planen vann laga kraft den 23 mars 2012.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en omvandling av Lillänge/Odenskog från industriområde till handelsområde.

 1. Plankarta Pdf, 3.7 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 646.4 kB.
 3. Illustrationer Pdf, 7.4 MB.

Utredningar

 1. Miljöteknisk markundersökning Pdf, 1.2 MB.
 2. PM Trafik Pdf, 264 kB.

Ångvälten 5 - Tillägg till detaljplan 435 (473)

Planen vann laga kraft den 22 september 2008.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att befintliga handelslokaler inom en större del av Lillänge handelsplats (Ångvälten 5, 6 samt 7) skall kunna användas för all slags sällanköpshandel.

 1. Plankarta Pdf, 1.2 MB.

Släpvagnen 2 - Handel med sällanköpvaror (466)

Planen vann laga kraft den 19 maj 2008.

Huvudsyftet med planen är att göra det möjligt att bedriva handel, dock inte med livsmedel, på den norra delen av fastigheten Släpvagnen 2.

 1. Plankarta Pdf, 667.3 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 856.7 kB.

Snöslungan 4 och del av Odensala 10:1 - Industritomt (447)

Planen vann laga kraft den 20 juli 2006.

Ägaren av Snöslungan 4 har framfört begäran att detaljplan upprättas för att kunna utöka fastigheten.

 1. Plankarta och planbeskrivning Pdf, 2.2 MB.

Ångvälten 3 - Lillänge Handelsplats (435)

Planen vann laga kraft den 10 januari 2005.

Planområdet är beläget mellan Hagvägen och E14, omedelbart söder om cirkulations­platsen i Odenskog.

KF Fastigheter, Stockholm har begärt att gällande detaljplan ändras så att fastigheten Ångvälten 3 kan delas i flera fastigheter, att en industritomt kan avskiljas mot Speditörvägen samt att en utbyggnad av Coop Forum för trädgårdsprodukter blir möjlig.

 1. Plankarta med illustration Pdf, 1.8 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.

Idrott och natur

Ägir 2 - Storsjöbadet om- och tillbyggnad (450)

Planen vann laga kraft den 27 september 2006.

 1. Plankarta Pdf, 1.5 MB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 891.2 kB.

Ägir 2 - Tillbyggnad av Storsjöbadet (506)

Industri och handel med skrymmande varor

Omnibussen 2 - Ökad andel mark som får bebyggas (590)

Planen vann laga kraft den 20 september 2019.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för fastigheten Omnibussen 2, samt att säkerställa att tillräckliga ytor för parkering och varumottagning kan ordnas.

 1. Plankarta Pdf, 608.2 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 418.2 kB.

Hejaren 6 och 7 - Utökad byggrätt för industri och handel (588)

Planen vann laga kraft den 15 juli 2019.
Planförslaget syftar till att utöka byggrätten för fastigheten Hejaren 6, för att möjliggöra byggnation av en ytterligare byggnad för industri, kontor och handel med skrymmande varor på fastigheten. En byggrätt på cirka 2000 kvadratmeter tillskapas på en plats som idag är planlagd för parkering.

Långtradaren 3 och 5 - Upphävande av fastighetsplan (550)

Planen vann laga kraft den 22 september 2015.

Syftet med planen är att upphäva befintliga fastighetsplan. På så sätt kan mark överföras från Långtradaren 3 till Långtradaren 2.

 1. Plankarta Pdf, 821.5 kB.

Omnibussen 2 - Bilbolaget (542)

Planen vann laga kraft den 23 september 2014.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter att kunna uppföra en ny bilhall i två våningar.

 1. Plankarta och planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
 2. Illustrationer Pdf, 811 kB.

Traktorn 5 - Tillbyggnad av bilhall (538)

Planen vann laga kraft den 22 april 2014.

Syftet med planförslaget är göra det möjligt att bygga till befintlig bilhall.

 1. Plankarta Pdf, 482.6 kB.
 2. Planbeskrivning Pdf, 180.1 kB.

Trucken 4 - Upphävande av fastighetsplan för industritomt (525)

Planen vann laga kraft den 15 april 2013.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en avstyckning av fastigheten genom att upphäva fastighetsplanen 2380K-16/72 inom planområdet.

 1. Plankarta Pdf, 2.2 MB.

Långtradaren 2 - Utökning på parkmark (487)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2010.

Planen möjliggör att fastigheten Långtradaren 2 i Odenskog kan utökas med ca 750 kvm på mark som i tidigare plan utgör allmän plats, park. Den tillförda marken kommer att användas för personalparkering.

 1. Plankarta Pdf, 1.9 MB.
Sidan uppdaterad 2024-01-16