Brunflo

Här presenteras detaljplaner som vunnit laga kraft i Brunflo.

Karta över detaljplaner i Brunflo

I kartan hittar du alla detaljplaner i Brunflo. De rosa linjerna på kartan visar planlagt område. De rosa siffrorna visar plannumret. Klicka på bilden för att öppna kartan.

I menyerna nedan hittar du planer från början av 2000-talet till idag. Planerna är sorterade efter huvudanvändning, men kan medge även andra ändamål.

Bostäder

Brunflo-Änge 1:144 m fl. Bostäder i sydöstra Brunflo, vid Centrumvägen (B182)

Planen vann laga kraft den 26 april 2023.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder, vård och kontor i det aktuella området.

Brunflo-Viken 1:80. Bostäder i Brunflo, vid Mariebyvägen (B180)

Planen vann laga kraft den 11 januari 2023.

Planförslaget möjliggör bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i södra delen av Brunflo.

Brunflo-Änge 1:184 - Utökad användning (B171)

Planen vann laga kraft den 25 maj 2018.

Planförslaget innebär att flera olika markanvändningar läggs till inom planområdet för att skapa en flexibel plan för framtiden. Lokalen på fastigheten kan fortsättningsvis användas som samlingslokal men också som bostad, kontor samt för icke-störande småindustri och hantverk.

Brunflo-Änge 1:49 - Tillägg till detaljplan B104. Utökad byggrätt (B167)

Planen vann laga kraft den 25 september 2017.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad med ett uterum på ett flerbostadshus vid korsningen Villavägen/Gästisvägen i Brunflo.

 1. Plankarta och planbeskrivning Pdf, 1.4 MB.

Åkre 1:43 - Parhus och gruppbostad vid Brunflobadet (B148)

Planen vann laga kraft den 20 september 2010.

Bostadsrättsföreningen Ängsblomman vill avveckla föreningen och föreningens medlemmar vill friköpa sina bostäder.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
 2. Plankarta Pdf, 2.9 MB.

Ope 2:11 - Strandbebyggelse Opeån (B136)

Planen vann laga kraft den 25 april 2007.

Strandbebyggelsen nedanför järnvägen vid Ope station omfattar ett 50-tal fastigheter utmed Torvollsvägens hela sträckning. Bland ägarna av fritidshusen finns ett intresse av att ersätta gällande områdesbestämmelser med en detaljplan som ger ökade byggrätter.

Detaljplanen omfattar en del utav 8 bebyggda fastigheter samt jordbruksmark.

 1. Planbeskrivning Pdf, 566.2 kB.
 2. Plankarta Pdf, 1.8 MB.

Håkansta 4:1 - Bostadsbebyggelse i Grytan (B134)

Planen vann laga kraft den 21 februari 2007.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av 12 nya tomter samt att få enhetliga planbestämmelser över hela fritidshusområdet som reglerar vatten- och avloppsfrågor, storleken på byggrätterna samt att säkerställa möjligheten att komma ner till stranden och vattnet.

Även om man i detaljplan inte kan reglera om husen används för permanent- eller fritidsboende är syftet med planen att området även i fortsättningen ska bibehålla karaktären av fritidshusområde.

 1. Planbeskrivning Pdf, 758.8 kB.
 2. Plankarta Pdf, 1.6 MB.

Södergård 1:39 - Tillägg till plan för Södergård (B131)

Planen vann laga kraft den 24 maj 2005.

Södergårds samfällighetsförening omfattar 128 radhusfastigheter. Fastigheterna som är relativt små omges av samfälld mark, Södergård s:1 och s:2 (så kallad gårdsutrymme).

I gällande detaljplan är byggrätterna så snävt begränsade att de endast omfattar huskropparna. Omgivande mark utgörs av så kallad prickad mark och får inte bebyggas.

För att erbjuda fastighetsägarna möjlighet att bättre disponera sina tomter har styrelsen för Södergårds samfällighetsförening begärt en planändring.

 1. Planbeskrivning Pdf, 449.5 kB.

Brunflo-Änge 1:144 - Park som övergår till kvartersmark (B123)

Park som blir kvartersmark.

 1. Plankarta Pdf, 275.3 kB.

Änge 1:49 - Bostadshus (B104)

Planen vann laga kraft den 18 september 2001.

 1. Plankarta Pdf, 138.1 kB.
 2. Illustrationskarta Pdf, 145.5 kB.

Centrum, handel och kontor

Brunflo-Backen 1:46 - Tillägg till plan B59 Gatukök (B156)

Planen vann laga kraft den 25 september 2012.

Tillägg till detaljplan för Brunflo Centrum (B69). Omvandling av förråd till lokaler för tillredning respektive försäljning av snabbmat (gatukök).

 1. Plankarta Pdf, 1.1 MB.

Idrott

Brunflo-Viken 2:64 - Vikvallen (B114)

Planen vann laga kraft den 19 september 1995.

 1. Plankarta Pdf, 399.7 kB.

Industri

Brunflo-Viken 1:71 - ACB Laminat AB (B139)

Planen vann laga kraft den 24 oktober 2007.

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för befintlig torkanläggning att kunna få permanent bygglov.

 1. Plankarta Pdf, 1.3 MB.

Infrastruktur

Ope 5:4 - Ny vägsträckning i Ope, Nedre Andalsvägen - Torvollsvägen (B135)

Planen vann laga kraft 18 april 2007.

Bebyggelsen utmed stranden mellan Östersund och Brunflo genomgår sedan en längre tid tillbaka en omvandling från fritidshusbebyggelse till permanentbebyggelse.

Genom att anlägga en ny anslutningsväg utanför villaområdet skulle en tryggare och säkrare trafikmiljö uppnås.

 1. Planbeskrivning Pdf, 1.2 MB.
 2. Plankarta Pdf, 1.5 MB.

Upphävande av detaljplan Brunflo för att möjliggöra cirkulationsplats (B118)

Cirkulationsplats vid Brunflo industriområde

 1. Planbeskrivning Pdf, 397.2 kB.
Sidan uppdaterad 2024-03-01