Kvalitetsarbete

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns och elevers utveckling och lärande.

Våra fokusområden 21/22

Framgångsrik undervisning med fokus på lek.

Allas lika värde -"Likvärdiga" förutsättningar för att delta på lika villkor

Delaktighet - "Barn-Pedagog".

Dokumentation, reflektion, analys...

Leken

Att leka är alla barns rättighet. Leken är på allvar, pågående och en viktig beståndsdel i den framgångsrika undervisningen på våra förskolor. Den ska upplevas som rolig, trygg och lärorik av alla barn.

För att försäkra oss om att förskolan är rolig, trygg och lärorik genomför alla pedagoger i kommunen 2 gånger per läsår en intervju med barnen på förskolan där de får svar på frågor kring dessa tre områden. Detta är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbete som vi bedriver i förskolan. i ett led att förbättra våra förskolor ytterligare infördes en vårdnadshavarenkät hösten 2021 där vårdnadshavare fick svara på hur de upplever verksamheten på sitt barns förskola.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

På vår förskola känner sig alla barn trygga med varandra. Alla känner sig respekterade och att de har ett lika värde. Barnen känner sig uppskattade för den de är och inte för vad de gör.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling syftar till att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Ett målinriktat arbete skall bedrivas för att främja barns rättigheter. Planen ska syfta till att främja barns lika rättigheter och att förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling. Med begreppet likabehandling menas att barn ska behandlas så att de har lika rättigheter och lika möjligheter oavsett någon av diskrimineringsgrunderna.

Arbetsplan

Förskolan upprättar varje år en arbetsplan. Syftet med den är att tydliggöra förskolans uppdrag utifrån styrdokument. Arbetsplanen ska tydliggöra förskolans egna utvecklingsområden och synliggöra dem genom att bryta ner dem på utvecklingsnivå. Arbetsplanen ska också vara ett stöd och underlag i förskolans systematiska kvalitetsarbete med reflektion, analys, uppföljning och utvärdering.

Sidan uppdaterad 2023-12-13