Föräldrainformation

För att du och ditt barn ska vara trygg med vistelsen på förskolan, bjuder vi in dig som förälder till delaktighet i verksamheten.

För oss är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi vill att atmosfären på Lillsjön ska stimulera till en bra dialog mellan pedagoger och vårdnadshavare.

Föräldrasamverkan har vi främst i den dagliga kontakten vid lämning och hämtning, men också genom föräldramöten och utvecklingssamtal.

Här finner du som vårdnadshavare information som är av vikt för ditt barns vistelse hos oss.

Samverkan mellan förskolorna i Odensala

Under jul, sommar och utvecklingsdagar för pedagoger är det färre barn som behöver omsorg. Det kan då vara stängt på Förskolan Lillsjön och öppet på någon annan förskola i området som vi samverkar med.

Att komma till förskolan Lillsjön ska vara roligt, tryggt och lärorikt

Förskolan kommer för många barn att bli deras vardag under flera år. Föräldrarnas engagemang och personalens professionalitet är av stor betydelse för verksamheten.

Genom stöd och uppmuntran vill vi hjälpa barnen att bygga upp en positiv självkänsla och en tro på sig själva. Alla barn, med olika förutsättningar och behov, ska känna sig trygga och sedda och uppleva att de är en tillgång i gruppen. Med detta som grund skall barnen också lära sig att förstå andra människors behov och få möjlighet till att utveckla sin egen förmåga att samarbeta och kommunicera.

Vår ambition är att vara ute varje dag och så ofta som möjligt nyttja närheten till skog och natur.

Barnhälsoarbete

På varje förskola inom Östersunds kommun har vi Barnhälsomöte (BHM). BHM består av rektor, specialpedagog och förskolans arbetslag. Förskolan har också stöd från kommunens Elevhälsa och ett samarbete med Barnavårdscentralen (BVC) i respektive område, samt vid behov även med Föräldra-/Barnhälsan.

Kontaktuppgifter till rektor och specialpedagoger

Rektor

Åsa Petersson
063-14 39 53

Specialpedagog

Christina Sandelius
076-1394323

Barn- och elevhälsoarbete centralt i Östersund

Enheten Elevhälsan är en del av Barn- och utbildnings­förvaltningen, och ger stöd till förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt fristående skolor och kooperativ.

I enheten ingår skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, socionomer/skolkuratorer, specialpedagogisk spetskompetens (hörsel, syn, tal & språk, läs & skriv, social handlingskompetens, utvecklingsstörning) samt sjukhusskola.

Kvalitetsarbete

Ledord för Östersunds kommuns förskolor är; Rolig, Trygg, Lärorik och Likvärdig. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig trygg och lärorik för alla barn. Likvärdighet handlar om lika kvalité och att läroplanens alla delar följs. Vi arbetar främjande och förebyggande med värdegrundsfrågor tillsammans med barnen.

Normer och värden

Vi på förskolan Lillsjön har som målsättning att överföra en känsla till våra barn som säger att: Jag är värdefull!

Vi pedagoger ska vara goda förebilder och bemöta barnen på ett sätt som bidrar till en positiv självbild, en tilltro till sin egen förmåga, sitt eget omdöme samt en ömsesidig respekt mellan barn och vuxna. Vi har även som mål i vår pedagogiska verksamhet att lära barnen ta hänsyn till att vi alla är olika och har olika förutsättningar och behov vilket därmed även gör oss unika som individer.

Barns delaktighet och inflytande

Vi på Lillsjön tycker att det är viktigt att ha en tilltro till barnens förmåga och inneboende förutsättningar. Vi arbetar för att alla barn ska våga och få möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter. Det är viktigt att vi som pedagoger är lyhörda så att barnen får en chans att påverka sin situation och att vi kan använda oss av detta i vår planering.

Förskola och hem

Föräldrar/vårdnadshavare har ansvaret för barnens fostran och utveckling. Engagemang och delaktighet är en förutsättning för att förskolan ska kunna vara ett komplement till hemmet.

För oss är det viktigt att vi har ett bra samarbete mellan förskolan och hemmet. Vi vill att atmosfären på Lillsjön ska stimulera till en bra dialog mellan pedagoger och föräldrar.

Försäkringar

Barnen är olycksfallsförsäkrade under sin vistelse på förskolan. Försäkringen har barnen genom Östersunds kommun. Tilläggsförsäkring bör du själv se över.

Bra att veta

  • Se till att det alltid finns gott om kläder på förskolan. Vi är ute minst en gång per dag, oavsett väder. Se till att det finns galonkläder och stövlar för regn och i övrigt kläder efter säsong. Det är också viktigt att det finns ombyte på barnets hylla om det behövs.
  • Märk ditt barns kläder och saker (ytterkläder, mössor, vantar, handskar, skor, filtar, salvor, ja i princip allt) så underlättar ni för pedagoger och för att rätt sak hamnar på rätt plats.
  • Vårdnadshavare ska ta med blöjor till barnet och vi vill att det ska vara ”vanliga” blöjor och inte up and go.
  • På sommaren är det viktigt att ni ser till att det finns solskydd i form av både solkräm och solhatt/keps. Vi ser gärna att ni smörjer barnet på morgonen innan det kommer till förskolan och sen fyller pedagogerna på under dagen.
  • Vintertid vill vi att ni tar med hjälm till barnet. Det blir isigt och halt ute och det är oftast huvudet som slår i marken först om de ramlar. Hjälmen bör ha grönt spänne, godkänt för lek. Tänk på att ha en mössa som passar under hjälmen.

Kök

Vi äter hemlagad mat från eget kök.

Tempus Hemma

I Tempus Hemma anmäler ni när ert barn är sjuk eller ledig. Det är viktigt at ni anmäler frånvaro i tid till respektive avdelning. Är ni som vårdnadshavare ledig är naturligtvis ert barn också ledigt.

Inskolning

Vårdnadshavare och barns första kontakt med förskolan sker under inskolningen. Vi erbjuder individuell inskolning utifrån varje barns behov, där vårdnadshavare deltar i verksamheten.

Varje barn är unikt, därför ser varje inskolning olika ut. Inskolningsperioden beräknas vara två veckor.

Utvecklingsdagar

Personalen har tre utvecklingsdagar per termin, under dessa dagar slås förskolorna i Odensala ihop och håller till på en av förskolorna. Under dessa dagar deltar all ordinarie personal, vi uppskattar då om ni har möjlighet att vara lediga. De barn som inte har möjlighet att vara lediga tillbringar dagen tillsammans med vikarier på någon av våra förskolor i Östersunds kommun. Vi försöker i möjligaste mån att använda oss av kända vikarier

Har ni frågor är det bara att fråga någon av oss!

Inga frågor är dumma frågor! Det går också bra att ringa om man kommer på något när man kommit hem. Vi vill att ni ska känna att ert barn har det bra på dagarna!

Välkomna hälsar personalen på Lillsjön!

Sidan uppdaterad 2024-03-31